COMPROMÍS PER UN NOU MODEL PRODUCTIU I SOCIAL PER AL PAÍS VALENCIÀ
 1. Reconstruir una economia productiva sostenible liderada des del sector públic enfront de l'especulació i la deslocalització, a través
  • del desenvolupament d'energies renovables i l'eficiència energètica,
  • d'una reindustrialització respectuosa del medi ambient i basada en el desenvolupament tecnològic,
  • d'un agricultura que prioritze la qualitat i la seguretat alimentària assegurant la comercialització sense intermediaris que desvien els guanys dels agricultors,
  • del foment del cooperativisme i el suport a les petites i mitjanes empreses amb crèdits assequibles des de les Caixes d'Estalvi.
 2. Pla Integral d'Ocupació per a la recol·locació i la inserció laboral, gestionat pel SERVEF, amb especial incidència en joves, dones i majors de 45 anys. A tal efecte, promoure la reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals per llei i sense reducció salarial i la causalitat en la contractació i acomiadament, limitar i controlar les subcontractacions i suprimir les hores extraordinàries no excepcionals i les ETTs.
 3. Xarxa pública d’habitatges sostenibles i de promoció pública oferits a preu de cost per a qui no dispose de recursos suficients, que facen efectiu el dret a un habitatge digne i possibilite l’emancipació dels i les joves. Promoció forçosa de les VPO de lloguer i penalització dels habitatges buids, gravant-los fiscalment i en darrera instància expropiant-los aplicant la normativa vigent si romanen molt de temps buids amb clars fins especulatius.
 4. Retorn a la gestió pública dels serveis públics privatitzats, assegurant la transparència i la responsabilitat dels gestors. Potenciar formes de cogestió amb els treballadors i treballadores a totes les empreses.
 5. Exigir un finançament sota els criteris de suficiència financera, autonomia, corresponsabilitat fiscal i solidaritat. Potenciar la progressivitat en els impostos autonòmics com els de Patrimoni, Successions i Donacions, incrementant la recaptació a les grans fortunes, reduint els beneficis fiscals a les grans empreses i creant una ecotaxa finalista.
 6. Intervenció social:
  • ampliar el sistema públic de pensions,
  • assegurar una aplicació correcta de Llei de Dependència,
  • desenvolupar mesures de conciliació de la vida laboral i familiar,
  • combatre la sinistralitat laboral creant una Fiscalia especial,
  • assegurar un Salari Mínim que abastisca el 70% de la mitjana salarial i
  • promulgar una Llei de Finançament dels Sindicats.