RENDA BÀSICA I SALARI SOCIAL

Els conceptes de Renda Bàsica i Salari Social, encara que puguen semblar pròxims, tenen una natura profundament diferent.

S'enten habitualment per Renda Bàsica una percepció en metàlic que es reconeixeria com a dret de tota persona, amb independència de qualsevol altre ingrés i sense contraprestacions.

Salari Social, en canvi, és una prestació en metàlic que rebrien aquelles persones que no tingueren cap altre ingrés i que, pel seu caràcter de salari, podria estar subjecte a contraprestacions socials.

El Salari Social és, així, una mesura compensatòria de redistribució de renda per a possibilitar la subsistència de les persones aturades amb edat de treballar que per no haver cotitzat a la Seguretat Social o haver esgotat la prestació de desocupació no reben aquesta i no han aconseguit cap ocupació en el mercat de treball. Com a contraprestació haurien de realitzar tasques socialment útils, bé amb la realització directa de serveis socials comunitaris, bé formant-se per a adquirir habilitats socialment útils. El Salari Social, així, s'inscriu en el marc del principi socialista "a cadascú segons el seu treball", ocupant socialment persones i activitats no cobertes pel sistema capitalista de contractació privada de treball asalariat.

Pel contrari, la Renda Bàsica preten situar-se al mateix temps dins i fora de l'esfera del mercat: es situa dins de l'esfera del mercat al consistir en una aportació en metàlic, però ingnora la seua natura al pretendre ser una aportació a canvi de res. La Renda Bàsica, així, és una mesura de reformisme utòpic que no qüestiona el capitalisme però l'ignora. Per una banda sembla correspondre al principi comunista "a cadascú segons les seues necessitats", però ignorant també l'altra cara que proclama "de cadascú segons la seua capacitat", i tot això dins de l'esfera del mercat que és essencialment incompatible amb tals principis.

Per això, cal dir SÍ al Salari Social i NO a la Renda Bàsica.

Els mitjans que s'haurien de dedicar a la Renda Bàsica caldria utilitzar-los per al desenvolupament de serveis públics gratuïts. Aquests serveis sí responen al principi de "a cadascú segons les seues necessitats", però precisament perqué, al ser gratuïts, es situen fora de l'esfera del mercat, suposant una desmercantilització de necessitats bàsiques que suposen una introducción parcial no utòpica de principis comunistes en la vida social.

--
Rafael Pla-Lopez
mailto:Rafael.Pla@uv.es
http://www.uv.es/~pla