COMUNICAT

La Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV,

  1. Al temps que felicita al professor Francisco Tomás Vert per la seua elecció com a rector de la Universitat de València, crida a tots els sectors d'aquesta a evitar una confrontació interna que esdevindria estèril i perniciosa davant de les amenaces a l'autonomia universitària des del poder polític, treballant especialment per la integració de tots els sectors progressistes en la gestió i en la mobilització per una Universitat pública autònoma, democràtica i de qualitat.
  2. Denuncia el propòsit de la Direcció General d'Universitats de la Generalitat Valenciana de configurar el professorat col·laborador com a exclussivament docent i sense obligacions investigadores (contradint fins i tot l'article 40 de la mateixa LOU que estableix la investigació com un dret i un deure del professorat universitari) com a base per a una sobrecàrrega lectiva d'aquesta figura i en perjudici de la qualitat de les Universitats, per a la qual la docència ha d'anar lligada a la investigació.
  3. Crida a tota la comunitat universitària a estar atents al debat previst en les Corts Valencianes el 13 de març sobre la proposta d'EUPV de presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la LOU (el qual es pot llegir en http://alteritat.net/eupv/recurLOU.htm ).
  4. Felicita al professor Josep Ferrer per la seua elecció com a rector de la Universitat Politècnica de Catalunya.
    València, 11 de març del 2