CONCLUSIONS DE LA REUNIÓ DEL 22 D'ABRIL DEL 2

    Vam estar analitzant els diferents projectes de la Generalitat per al desenvolupament de la LOU. I sense perjudici de reafirmar-nos en allò que ja vam dir en reunions anteriors (http://www.alteritat.net/eupv/), voliem remarcar el següent:

        a) Pel que fa al document de Bases (que ha donat lloc al projecte de Decret sobre règim i retribucions del PDI), oposarnos a la perversió de les noves figures contractuals, i en particular:
            - Assenyalar que la figura adequada, d'acord amb la legislació general, per a les substitució, és la d'Interí, com s'utilitza a la resta de l'Administració. A més, la figura de Col·laborador únicament es pot utilitzar en un número molt reduït d'Àrees específiques (cosa que ens sembla positiu).
            - Ens sembla correcte que l'activitat professional extrauniversitària dels que siguen contractats com a Associats siga controlada per un òrgan extrauniversitari, com l'anomenat Organisme Valencià d'Acreditació.
            - Reafirmem que els Col·laboradors sí tenen, d'acord amb la mateixa LOU, obligacions investigadores, encara que al no ser doctors no tinguen plena competència investigadora. I en coherència, haurien de tenir la mateixa dedicació docent que la resta del professorat a temps complet.
            - Considerem que les retribucions addicionals autonòmiques haurien de ser generals per a tot el professorat a tamps complet (amb independència de que siga funcionari o contractat).
            - Considerem que la retribució dels Associats hauria de ser acorde amb l'alta competència professional requerida, competència que hauria de ser el requisit bàsic per a la seua contractació, més que requisits administratius com la titulació. I haurien de ser contractats per a tasques docents específiques que requerisquen precisament d'aquesta competència.

        b) Pel que fa al Consell Valencià Universitari, i en consonància amb les corresponents esmenes d'IU a la LOU, caldrà proposar que estiga encarregat de la coordinació, inspecció, avaluació i planificació de la política universitària en el seu àmbit territorial, i que en ell s'incorporen representants dels estudiants claustrales de las Universitats públiques i representants dels sindicats i associacions empressarials de major implantació.

        c) Pel que fa a la Llei de Consells Socials, i en consonància amb la corresponent esmena d'IU a la LOU, podriem proposar que tinguera 6 representants de la Universitat i 9 membres designats o elegits entre representants dels interessos socials, dels quals 2 designats per les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, 2 designats per les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, 3 elegits per les Corts Valencianes, amb criteris de pluralitat i a proposta d'entitats socials i culturals, i 2 elegits per les Corts Valencianes a proposta dels Ajuntaments en el termini municipal dels quals es troben ubicats centres públics de la corresponent Universitat. El President del Consell Social serà elegit per les Corts Valencianes entre els membres representants dels interessos socials.