EUPV
RESOLUCIÓ DAVANT DEL CONFLICTE EN LA UNIVERSITAT
  1. Reiterem la nostra oposició a la privatització i mercantilització de la Universitat, i compartim la inquietud al si del moviment estudiantil per un procés d'implantació de les noves titulacions adaptades a l'anomenat Espai Europeu d'Educació Superior en unes condicions de retalls pressupostaris que amenacen la qualitat de la docència universitària i de les titulacions projectades, insuficiència de beques i empitjorament de les condicions dels préstecs per als Màsters amenaçant amb hipotecar als estudiants, el que és responsabilitat, respectivament, del Govern de Camps-Font de Mora i del Govern Zapatero-Garmendía.
  2. Reconeixent la legitimitat de les protestes estudiantils que mostren un positiu reviscolament del sentit crític al si de l'estudiantat, considerem que ha de respectar-se l'exercici de les seues llibertats per a la defensa de les seues reivindicacions, i per tant no podem aprovar el desallotjament forçós de les Facultats; considerem tanmateix inadequat el que s'haja impedit la reunió del Consell de Govern de la Universitat de València, i cridem a resoldre les discrepàncies sobre la implantació de les noves titulacions mitjançant el diàleg i el respecte democràtic a les persones i a les institucions, excloent la utilització de la força al si de la Universitat. En aquest sentit, seria aconsellable que des dels Rectorats, a més d'impulsar la informació i el debat al si de les Universitats, s'exigira al Govern, fent-se ressò de les posicions expressades democràticament per l'estudiantat, reconsiderar la nomativa corresponent consultant als afectats.
  3. Exigim als poders públics un finançament suficient de les Universitats Públiques que possibilite una docència i investigació de qualitat, la necessària renovació pedagògica i la creació de "condicions apropiades per a que els estudiants puguen completar els seus estudis sense obstacles relacionats amb el seu origen social i econòmic", tal com proclamen les declaracions de Bergen i Londres de Ministres d'Educació europeus: la crisi no pot ser excusa per  no garantir l'accés de tothom a una educació superior de qualitat.
Consell Nacional d'EUPV
29 de novembre de 2008