INTERCANVI D'AJUDANTS

La LOU fa inviable que una Universitat ailladament puga planificar la formació del seu professorat. En efecte, la carrera docent normal hauria de passar per les etapes d'Ajudant, Ajudant Doctor i Professor Contractat Doctor (per al qual es requereixen 2 anys de docència post-doctoral, normalment com a Ajudant Doctor), en tant obté, en el seu cas, l'habilitació per a poder concursar a una plaça de Professor Titular. Però al requerir 2 anys de desvinculació a la Universitat a la que es concursa per a Ajudant Doctor, no es fa viable, en condicions normal, que les tres etapes siguen realitzades en la mateixa Universitat.

Ara bé, l'etapa inicial d'Ajudant, per a possibilitar la formació docent i investigadora i la realització de la Tesi Doctoral, s'hauria de fer amb una docència reduïda. Per això, la dotació per una Universitat de places d'Ajudant és una inversió a mitjà termini a efectes de formar al seu professorat. Tanmateix, la necessitat de desvinculació al finalitzar l'etapa inicial d'Ajudant (no pot ser contractat com a Ajudant Doctor, i en el cas normal que no haja obtés el doctorat 2 anys abans, tampoc ho pot ser com a Professor Contractat Doctor). En aquestes condicions, i en absència d'una planificació interuniversitària global, una Universitat que contractara Ajudants estaria formant professorat per a altres Universitats, tant públiques com privades, sense cap garantia de que torne després de 2 anys. Això, per una banda, té un efecte dissuasori per a la dotació de places d'Ajudant, i per altra banda pot portar a la falta de candidats doctors per les places d'Ajudant Doctor que convoque una Universitat: tot el discurs sobre l'endogàmia obvia el fet de que els professors universitaris no creixen com els bolets, sinó que requereixen un procés de formació docent i investigadora des de les mateixes Universitats.

La única solució viable amb caràcter general per als obstacles que suposa la LOU per a la formació del professorat universitari és la realització de convenis multilaterals entre diferents Universitats, que permeta una programació d'aquesta formació mitjançant un intercanvi d'Ajudants.

Per tal de minimitzar les distorsions pel que fa tant a la docència com a la carrera docent, els 2 anys de desvinculació de la Universitat de destí es podrien fer durant l'etapa d'Ajudant, amb docència reduïda, dividint aquesta etapa en dos periodes, de manera que la trajectòria normal de formació seria la següent:

  1. Realització dels crèdits docents del Programa de Doctorat, amb un contracte en el seu cas com a Becari.
  2. Contractació com a Ajudant durant 1 any en la Universitat en la qual es realitza el Programa de Doctorat. Durant aquest periode es realitzarien els crèdits d'investigació i s'iniciaria la Tesi Doctoral.
  3. Contractació com a Ajudant durant 2 anys en una Universitat diferent. Durant aquest periode caldria realitzar la Tesi Doctoral.
  4. Contractació com a Ajudant Doctor durant 4 anys en la primera Universitat. Durant aquest periode es podria optar a l'habilitació per a Professor Titular.
  5. Contractació com a Professor Contractat Doctor o, en cas de tenir l'habilitació, adscripció com a Professor Titular d'Universitat. Durant la contractació com a Professor Contractat Doctor, que hauria de ser indefinida, es podria optar a l'habilitació per a Professor Titular i, si s'obté, a l'adscripció com a tal.
Això, naturalment, requeriria un Plà Interuniversitari de Formació d'Ajudants, de manera que cada Universitat dotara, pel periode de 2 anys indicat, places d'Ajudant d'acord amb les necessitats de formació de les demés Universitats. El número de places que necessitara una Universitat es podria distribuir entre les demés proporcionalment a la seua grandària relativa, per a la qual es podria prendre com a referència la necessitat de formació de cadascuna.

Aquest Plà caldria concretar-ho per a cada Àrea de Coneixement, o per a conjunts d'Àrees amb proximitat suficient per a possibilitar el transvasament d'Ajudants.

Naturalment, els convenis interuniversitaris no podrien predeterminar quin Ajudant en particular hauria d'accedir a una determinada Universitat, per tal com tots els concursos haurien de ser oberts a tothom que acomplisca els requisits prefixats (encara que per a accedir al segon contracte d'Ajudant es podria requerir haver passat pel primer contracte, i per a accedir al contracte d'Ajudant Doctor es podria requerir la contractació com a Ajudant per 3 anys). Però en les places intermèdies d'Ajudant en segon contracte i d'Ajudant Doctor, el número total de places dotades podria coincidir amb el número de sol·licitants, de manera que tothom qui haja realitzat les tasques requerides (com la suficiència investigadora i el doctorat) podria obtenir plaça en una o altra Universitat, en primera o en segona convocatòria. En alguns casos, algú podria començar com a Ajudant en una Universitat, continuar en una segona Universitat, i passar com a Ajudant Doctor en una tercera Universitat, per interés propi o per no poder tornar a la primera. Però en qualsevol cas, cada Universitat hauria de poder cobrir les places que necessitara, cosa que sense el Plà indicat seria prou difícil.


PLÀ INTERUNIVERSITARI DE FORMACIÓ D’AJUDANTS:

Siga xi el número de professors que necessita la Universitat i

Siga yj el número d’Ajudants formats en la Universitat j

Siga xij el número d’Ajudants formats en la Universitat j que arriben a ser professors en la Universitat i

A hores d’ara, per a una planificació adient de la formació d’Ajudants s’haurà d’acomplir:

xi = åj¹ i xij , yj = åi¹ j xij

Pot comprobar-se fàcilment que åj yj = åi xi

Suposem ara que la formació dels professors que necessita cada Universitat es distribueix entre les diferents Universitats proporcionalment a les necessitats de cadascuna, de manera que per a cada i, xij es proporcional a xj , és a dir, xij = li xj

Aleshores, xi = åj¹ i xij = åj¹ i li xj = liåj¹ i xj , de manera que li = xi / åj¹ i xj , i per tant el número d’Ajudants formats per la Universitat k que arriben a ser professors de la Universitat i serà xik = li xk = xk xi / åj¹ i xj

Per tant, cada Universitat k haurà de formar yk = åi¹ k xik = xk åi¹ k (xi / åj¹ i xj) Ajudants.

Suposem, per exemple, que tinguérem 3 Universitats que necessitaren respectivament x1=20, x2=30 i x3=40 professors.

Aleshores, haurien de formar, respectivament:

y1 = 20 ( 30/(20+40) + 40/(20+30) ) = 20 · 1,3 = 26 professors

y2 = 30 ( 20/(30+40) + 40/(20+30) ) @ 30 · 1,0857 @ 32,571 @ 33 professors

y3 = 40 ( 20/(30+40) + 30/(20+40) ) @ 40 · 0,7857 @ 31,428 @ 31 professors

Podem comprovar que 26+33+31=20+30+40=90