PROPOSTES PER A LA REFORMA DE LA LOU

Carrera Docent:
Caldria un compromís d'elaboració d'un Estatut del Professorat negociat amb els sindicats que definisca els seus drets i obligacions, així com un pla de finançament, contemplat en una Memòria econòmica, que possibilite l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb un pla de formació de doctors i l'accés sense restriccions pressupostàries a categories de professorat doctor. En aquesta perspectiva:
Universitat Pública: cal garantir el caràcter públic dels resultats de la investigació universitària, sufragada amb fons públics; per tant, cal rebutjar la privatització de resultats i la transferència de personal al sector privat que es contempla en els afegits als articles 83.3 i 41.3.

Òrgans de govern:
caldria garantir per al Claustre i les Juntes de Centre una representació d'un mínim d'un 50% de Personal Docent i Investigador, d'un 25% d'estudiantat i d'un 10% de Personal d'Administració i Serveis, constituint cadascú d'aquests tres sectors un únic col·legi electoral o alternativament garantint dins de cada sector el principi d'una persona un vot amb criteris d'equitat. Així mateix, al Consell de Departament hauria de pertànyer tot el Personal (Docent, Investigador, d'Administració i de Serveis) del mateix, com un àmbit de democràcia participativa, junt amb una representació de l'estudiantat no inferior al 40% d'aquest Personal. L'únic requisit per als càrrecs unipersonals hauria de ser el doctorat i la vinculació permanent; haurien de ser elegits pel corresponent òrgan col·lectiu, que hauria de tenir la preeminència (en tot cas, si es plantejara sufragi universal hauria de ser igual, no ponderat).

Estudiantat: cal establir un sistema de beques-salari i prèstecs-renda amb diners públic (subvenció pública retornable a partir del moment en que es supere la renda mitjana), de manera que es puga completar els estudis sense obstacles relacionats amb l'origen social i econòmic. En aquest sentit, cal garantir amb el finançament públic adient el dret a la mobilitat sense més requisits que els acadèmics que pertoquen.

Personal d'Administració i Serveis: cal articular una carrera professional que facilite la seua formació i promoció, posant al seu abast els mitjans educatius de la Universitat.

Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV
12 de juliol de 2006

en castellano