PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA
EN EL MARC DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR:
CAP CONVERGÈNCIA SENSE FINANÇAMENT


El projecte capitalista neoliberal per a Europa únicament contempla la seua convergència formal i nominal en termes de mercat, marginant la perspectiva d'una convergència real en termes de cohesió social. Això ha potenciat greus desequilibris socials i territorials en el marc d'una Unió Europea amb una moneda única però amb una profunda heterogeneïtat social i económica. En aquest marc, i des d'EUPV, el nostre projecte de construcció propugna una convergència real, amb exigències com una fiscalitat europea, un salari mínim europeu i una carta social europea que garantisca de forma efectiva els drets socials. I requereix també una convergència europea real en l'educació superior. Però aquesta convergència no es pot limitar a una unificació formal dels nivells de titulació superior i d'una unitat de mesura dels estudis superiors, sinó que requereix una efectiva dotació de mitjans que la faça possible:
  • Cal un increment de la plantilla de professorat i la seua formació per a fer possible una pedagogia activa basada en el protagonisme i la participació estudiantil, única forma d'aconseguir un aprenentatge "centrat en l'estudiantat".
  • Cal un sistema generalitzat de beques-salari i préstecs-renda que permetan fer efectiva la figura d'estudiant a temps complet acomplint el principi de la "dimensió social" de la convergència de manera que puguen completar els seus estudis de Grau i Postgrau "sense obstacles relacionats amb el seu origen social i econòmic" i evitant així que es reproduisquen i amplien les diferències socials.
I tot això en la perspectiva d'unes universitats públiques europees que no cerquen la "competitivitat", sinó la qualitat i la cooperació amb tot el món. I que no estiguen supeditades a les estretes i llosques demandes del mercat, sinó que cerquen la formació de persones creatives i crítiques amb una elevada formació cultural i professional, única forma a més d'impulsar un desenvolupament sostenible.

Això requereix un fort increment del finançament públic de les universitats, tenint clar que sense una convergència en el finançament no és possible cap convergència real de l'educació superior: la nostra aposta i la nostra exigència és per un sistema de finançament públic i estable que permeta avançar de forma efectiva cap a una Universitat Pública, Crítica i de Qualitat en el marc d'un vertader espai europeu d'educació superior.

Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV
19 de desembre de 2005


en Castellano
       in English