Qué fer davant la promulgació de la LOU?
  1. Presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la LOU, com ha fet el Grup Parlamentari d'EUPV en les Corts Valencianes, i al mateix temps lluitar per la seua derogació.
  2. Defensar l'autonomía, la gestió democràtica i el caràcter públic de les Universitats.
Això té diverses implicacions:

1. Pel que fa als òrgans de govern: defensar el manteniment o formació d'estructures democràtiques amb una representació equilibrada dels diferents sectors, donant-lis quan siga possible entitat estatutària. Aquestes estructures hauries de ser el marc on els sectors demòcrates arriben a acords, sense perjudici de lluitar per a que tinguen una majoria en els òrgans derivats de la LOU que lis donen suport.

2. Pel que fa a l'accés a la Universitat: mobilitzar-se des de les Universitats conjuntament amb la resta de l'ensenyament per una forma d'accés no discriminatòria i que no es convertisca en una carrera d'obstacles.

3. Pel que fa a la carrera docent: defensar l'estabilitat i la promoció del professorat, tant en les places contractuals com maldant per que en cada cas el màxim d'habilitacions preestablert no siga inferior al número de sol·licituts, cercant a tal efecte la cooperació entre les diferents Universitats Públiques.

3. Pel que fa al caràcter públic de les Universitats: maldar per un finançament públic suficient, dotant-lis dels mitjans materials i humans necessaris, que faça possible la seua qualitat i evite la seua supeditació a interessos privats.

4. Pel que fa a la derogació: cercar un compromís entre el màxim abast de forces per a la derogació de la LOU en el moment en que el PP perga la majoria absoluta al Parlament, mantenint una mobilització sostinguda en el temps en defensa de l'autonomia, la gestió democràtica i el caràcter públic de les Universitats.

A tal efecte,

  1. Donar suport a la Jornada-Festa del 22 de febrer en defensa de la Universitat Pública, cridant a la participació ciutadana en la mateixa.
  2. Buscar formes de mobilització que mantinguen la unitat del moviment i facen visible l'oposició a la LOU (amb assemblees, enganxines, etc.).
  3. Englobar la mobilització de les Universitats en una mobilització general en defensa de l'Ensenyament Públic (per la derogació de la LOU i enfront de l'amenaça d'una legislació regressiva per a l'ensenyament no universitàri).
En resum:
A PESAR DE LA LOU, CONTINUAR MALDANT PER UNA UNIVERSITAT PÚBLICA AUTÒNOMA, DEMOCRÀTICA I DE QUALITAT

València, 25 de gener del 2
Consell Polític d'EUPV