PROPOSTES D'ESMENES A L'AVANTPROJECTE DE
"LLEI DE COORDINACIÓ DEL SISTEMA VALENCIÀ D'INVESTIGACIÓ CIENFÍFICA I DESENRROTLLAMENT TECNOLÒGIC"


L'avantprojecte està bastit al voltant de dues idees-força: "excel·lència" i "competitivitat".
Respecte al segons concepte, plantegem sistemàticament la seua substitució pel concepte de "cooperació", que considerem és més escaient i solidari per al desenvolupament de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.
Respecte al primer concepte, i per no entrar en altres disquisicions filològiques, ens remetem al diccionari de la Lengua Española per al seu equivalent "excelencia":
Excelencia = Cualidad de excelente
Excelente = Magnífico, sobresaliente en bondad, calidad o estimación
Sobresaliente = Que sobresale
Sobresalir = Destacar o distinguirse entre otros por sus cualidades
De fet, aquest és el sentit en el que s'utilitza el termini "excel·lència" en l'àmbit acadèmic: la qualitat de destacar o distingir-se entre altres per les seues qualitats. D'acord amb això, el termini excel·lència és comparatiu, i per tant tothom no por ser "excel·lent". Plantegem per tant la seua substitució pel termini "qualitat", que sí és possible per al conjunt de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic, i no solament per a una part.
Anem doncs a les propostes de esmenes:

Exposició de motius, apartat II, tercer paràgraf: substituir "societats competitives" per "societats desenvolupades", que és del que es parla.

Exposició de motius, apartat IV, pàgina 5, punts "b" i "c": substituir "d'excel·lència" per "de qualitat".

Exposició de motius, apartat IV, pàgina 6, punt "a": substituir "competitivitat" per "cooperació".

Exposició de motius, apartat IV, pàgina 6: substituir l'apartat "c" ("Defensa i protecció respectuoses de la propietat intel·lectual científica i industrial") per:
"c) Lliure difusió del coneixement i dels resultats de la investigació científica"
com a millor forma d'impulsar el seu desenvolupament sense entrebancs.

Article 1: suprimir "d'excel·lència" i substituir "competitivitat" per "cooperació".

Article 3, paràgraf "c": suprimir "competitiva".

Article 3, paràgraf "d": substituir "excel·lència" per "qualitat" i suprimir "la competitivitat".

Article 3, paràgraf "g": substituir "Vincular la investigació científica i tecnològica amb l'educació i el desenrrotllament econòmic" per "Vincular amb la investigació científica i tecnològica l'educació i el desenrrotllament econòmic", per tal com en el marc de la revolució científico-tècnica el paper capdavanter li correspon a la investigació científica i tecnològica".

Article 7, primer paràgraf: substituir "fomentarà" per "facilitarà" abans de "la dotació de recursos econòmics per a", suprimint a continuació el termini "facilitar" (d'acord amb la proposta del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana).

Article 10, paràgraf "c": substituir "creixement econòmic" per "desenvolupament econòmic", per respecte als límits ecològics del planeta Terra.

Article 10, paràgraf "d": suprimir "competitiva".

Article 12: Afegir al final: "Es garantirà el caràcter públic dels resultats de la investigació finançada amb fons públics."

Article 16: afegir, en la composició de la CONCITEC, "i per representants de les Universitats i Centres d'Investigació elegits pels seus òrgans de govern".

Article 19: substituir "fomentarà" per "articularà".

Article 22: suprimir "competitiva".

Article 23, paràgraf "b": substituir "mèrit tecnològic i de mercat" per "mèrit tecnològic o de mercat".

Article 26: substituir al final "i" per "o" abans de "siguen inventors de patents amb aplicació industrial efectiva".

Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV
10 de novembre de 2008