RECOMANACIONS SOBRE LES ESMENES PRESENTADES PEL BLOC A LA LLEI DE CREACIÓ DE LA "UNIVERSITAT INTERNACIONAL VALENCIANA"

Cal subrratllar, amb caràcter general, que algunes de les esmenes signades per Enric Morera són contradictòries amb el fonament de l'esmena a la totalitat a la qual donem suport, en tant que s'oposem a que es cree una Universitat finançada amb fons públic però que per considerar-se Privada no gaudeix de l'autonomia i gestió democràtica previstes en la LOU.

Referirem les esmenes pel número que apareix al peu de la pàgina corresponent:

1, d'addició darrere el paràgraf segon de l'exposició de motius: es pot votar a favor, encara que és merament declarativa.

2, d'addició darrere el paràgraf segon de l'exposició de motius: es pot votar a favor, encara que és merament declarativa.

3, d'addició darrere el paràgraf segon de l'exposició de motius ("adaptar-se a les necessitats presents dels tres sectors econòmics"): recomanem votar en contra, per tal com apunta a una supeditació a interessos privats; una cosa és que les Universitats donen resposta a necessitats socials, i altra que s'adapten a necessitats de "sectors econòmic" en coordinació amb "les organitzacions i institucions que els representa" (les patronals?).

4, d'addició darrere el paràgraf segon de l'exposició de motius: es redundant, en demanar "atenció preferent a la utilització de les noves tecnologies" en una Universitat virtual, donant a més un enfocament reduccionista de "un model didàctic innovador"; ens podriem abstenir.

5, d'addició darrere el paràgraf segon de l'exposició de motius: es pot votar a favor, encara que és merament declarativa.

6, suprimir "predominantment" al primer paràgraf de l'exposició de motius: a favor, per evitar l'ampliació a ensenyaments presencials.

7, de modificació del segon paràgraf de l'exposició de motius: en contra de "contribuir al finançament, amb recursos públics", en tant siga una Universitat Privada (naturalmente, també estem en contra del text que s'esmena).

18, d'addició darrere el paràgraf segon de l'exposició de motius: en contra del control polític del nomenament de les autoritats acadèmiques; si es financia amb fons públics, que es faça d'acord amb la LOU, per elecció per part de la comunitat universitària.

8, suprimir "predominantment" en l'article 1: a favor, per evitar l'ampliació a ensenyaments presencials.

9, de supressió del punt 4 de l'article 1: a favor de suprimir la denominació en anglés.

10, d'addició al punt 1 de l'article 2: en contra de la doble denominació acadèmica "catalana/valenciana": cal ajustar-se al catàleg de la UNESCO, que estableix al seu número 325 la denominació de "Filologia catalana".

12, afegir un nou article darrere de l'1: a favor de la inclusió de representants de les Universitats, etc., al Patronat.

13, afegir un nou article darrere del 2: a favor de regular la participació de professorat i alumnat (encara que si el finançament es públic s'hauria de fer d'acord amb la LOU).

14, afegir un nou article darrere del 2: a favor de vetlar per la igualtat.

15, afegir un nou punt darrere del 2 en l'article 4: en contra del "control de les activitats de la universitat" per les Corts Valencianes; si es financia amb fons públics, que s'aplique la LOU.

16, substituint el punt 1 de l'article 6: en contra de mesclar finançament públic i privat.

17, de supressió de la denominació en anglés i la sigle VIU en tot el text de la llei: a favor.

11, afegir un nou article darrere del 2 per oferir proves per a majors de 25 anys: a favor.

19, afegir un nou article darrere del 2: a favor de que s'aplique la Constitució en la selecció del professorat.

20, afegir un nou article darrere del 2: a favor d'introduir un síndic de greuges.

21, afegir un nou article darrere del 2: a favor d'homologar els preus de matrícula amb les del conjunt de les Universitat públiques valencianes (encara que caldria corregir la nomenclatura parlant de preus públics enlloc de "taxes").

22, afegir un nou article darrere del 2: en contra del control pel Govern de la Generalitat del "nomenament i el cessament del rector": si es financia amb fons públics, que s'aplique la LOU.

23, és la mateixa que la 13 (està repetida).

24, afegir un nou article darrere del 2: a favor de potenciar "l'ús del valencià".

Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV
23 d'abril del 8