ESMENES DE LA SUBÀREA D'UNIVERSITAT I INVESTIGACIÓ PER A LA CONVENCIÓ PROGRAMÀTICA D'EUPV

Pàgina 10, paràgraf 8 (punt 35), línies 2-3: substituir "seguint els criteris ideològics de l'esquerra" per "promoga una Universitat Pública, Democràtica, Autònoma, Crítica i de Qualitat".
Justificació: no es tracta de proclamar la ideologització de la Universitat, sinó d'impulsar una racionalitat progressista, explicitant en tot cas els criteris a defensar.


Pàgina 10, paràgraf 8 (punt 35), línia 4: afegir al final "Caldria també una Llei Valenciana d'Universitat que regule el sistema Valencià d'Universitats Públiques assegurant el seu finançament públic, de manera que atenga plenament a les necessitats socials de formació universitària al País Valencià i impulse una investigació no condicionada pels poders polítics i econòmics".
Justificació: formular política universitària en l'àmbit del País Valencià.

Pàgina 10, paràgraf 9 (punt 36): afegir al final "Caldrà posar en peu una Agència Pública General d'Investigació Valenciana, la plantilla d'investigadors de la qual proporcione un servei públic a tot tipus d'entitats i empreses cercant solucions als seus problemes. El resultat de les seues investigacions hauria de ser com norma general públic i gratuït i difondre's lliurement per Internet perquè poguera ser utilitzat per qualsevol. En contraprestació a tal servei gratuiït podrien requerir-se contrapartides, com l'estabilitat laboral en les empreses que d'ell es beneficien, a fi que la innovació consegüent no redunde una reducció de plantilla. Si una empresa subvenciona parcialment una determinada investigació podria obtenir la prerrogativa de la utilització exclussiva dels seus resultats durant un període de temps reduït, per exemple de dos anys, transcorregut el qual es consideraria de domini públic.
Justificació: impulsar el caràcter públic de la investigació.

Pàgina 15, paràgraf 10 (punt 70): suprimir-ho.
Justificació: el tema dels becaris d'investigació està tractat correctament en el punt 36 ("transformació de les beques en contractes d'investigació").


Pàgina 18, paràgraf 13 (punt 86, segon apartat), línies 4-6: substituir "Els municipis han de tindre un paper protagonista en la planificació global i en les condicions materials de les ensenyances reglades i no reglades que si'impartisquen en el seu àmbit territorial" per "Els municipis han de tindre un paper protagonista en la planificació global i en les condicions materials dels ensenyament  infantil i primari que s'impartisca en el seu àmbit territorial, així com una participació en la planificació en l'àmbit comarcal de l'ensenyament secundari i altres com l'educació d'adults i la formació professional."
Justificació: hi ha ensenyament secundari i altre que s'ha de planificar, com a mínim, en làmbit comarcal; l'ensenyament superior s'ha de planificar en l'àmbit del País Valencià.


Aportació sobre Universitat, Investigació i innovació en els continguts de l'Educació