A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME


Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE MODIFICACIÓ


Al títol de la llei

On diu:

PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DE L’AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP)Ha de dir:

PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DE L’AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ ((AVA)
Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME


Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ


A l’Exposició de motius

Cal suprimir el següent:No obstant això [...] de la societat valenciana.Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME


Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Exposició de motius

Paràgraf cinquè

Cal suprimir el següent:


i prospectivaCorts Valencianes, 6 de març de 2006

Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME


Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Exposició de motius

Paràgraf cinquè

Cal suprimir el següent:


Sotmesa al dret privat


Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME


Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Exposició de motius

Paràgraf sisè

Cal suprimir el paràgraf:


Finalment [...] Consell Valencià d’UniversitatsCorts Valencianes, 6 de març de 2006

Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME


Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE MODIFICACIÓ

A l’Article 1

Naturalesa

Punt 1


On diu: i Prospectiva (AVAP)

Ha de dir: (AVA)Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME


Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE MODIFICACIÓ

A l’Article 1

Naturalesa

Punt 1

On diu:

que es configura [...] de la Generalitat


Ha de dir:

que es configura com organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat Valenciana.Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME


Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 1

Naturalesa

Punt 2

Cal suprimir el següent:

i prospectiva


Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME


Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 2

Règim jurídic

Punt 1

Cal suprimir el següent:

i prospectiva


Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME


Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 2

Règim jurídic

Punt 1

Cal suprimir el següent:

pel dret privat


Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME


Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA D’ADDICIÓ

A l’Article 3

Fins i funcions

Cal afegir un nou punt, abans del punt 1, amb el següent text:

L’Agència Valenciana d’Avaluació té com a finalitat la valoració externa dels processos i resultats lligats a les universitats, la ciència i la tecnologia valencianes, amb l’objectiu de millorar llur eficiència i qualitat.


Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME


Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA D’ADDICIÓ

A l’Article 3

Fins i funcions

Cal afegir un nou punt, davant el punt 1, amb el següent text:

L’Agència contribuirà, mitjançant informes d’avaluació i informes de certificació i acreditació, a la mediació del rendiment del servei públic de l’educació superior, d’acord a procediments objectius i transparents que afavoreixquen la comparabilitat de les dades com un mitjà per a la promoció i garantia de la qualitat de les Universitats valencianes i de llur integració en l’Espai Europeu d’Educació Superior.


Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME


Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 3

Punt 1

Cal suprimir el següent:


empresarialCorts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 3

Punt 1

Cal suprimir l’apartat c)


Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 3

Punt 1 apartat b)

Cal suprimir el següent:

empresarials


Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA D’ADDICIÓ

A l’Article 3

Punt 1

Cal afegir un nou apartat, amb el següent text:

L’edició anual i pública d’informes-resum que descriguen i analitzen de forma precisa els resultats de les seues revisions, avaluacions i valoracions.


Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:

ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 3

Fins i funcions

Punt 2 apartat a)

Cal suprimir el següent:


i, en general, realitzar[...] hi siguen d’aplicació.


Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 3

Fins i funcions

Punt 2 apartat b)

Cal suprimir el següent:

Societats mercantils i


Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA D’ADDICIÓ

A l’Article 3

Fins i funcions

Punt 2 apartat c)

Cal afegir, després de: corrents i de capital, el següent:

A projectes d’investigació


Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA D’ADDICIO

A un nou article

Cal afegir, darrere l’article 3, un nou article, amb el següent text:

L’Agència Valenciana d’Avaluació actua segons els principis d’independència, objectivitat i publicitat.

Les decisions formals adoptades com resultat de l’activitat de garantia externa de qualitat i en exercici de les funcions de l’Agència han de basar-se en criteris explícits publicats anteriorment i que s’han d’aplicar de manera coherent.Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE MODIFICACIÓ

A l’Article 5

Òrgans

Punt 1


On diu: el director general

Ha de dir: el director o la directora generalCorts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 5

Òrgans

Punt 1

Cal suprimir el següent:

El presidentCorts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan Ribó


A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 6

El president

Cal suprimir l’article 6Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE MODIFICACIÓ

A l’Article 7

El Comitè de Direcció

Punt 2

On diu: sense altres limitacions [...] en particular

Ha de dir: les següents funcionsCorts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan Ribó


A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA D’ADDICIÓ

A l’Article 7

El Comitè de Direcció

Punt 2

Cal afegir un nou apartat, amb el següent text:

L’aprovació dels informes-resum anuals que descriguen i analitzen els resultats de les seues revisions, avaluacions i valoracions.Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE MODIFICACIÓ

A l’Article 7

El Comitè de Direcció

Punt 3

Cal substituir el punt 3 pel següent:

Reglamentàriament s’establiran aquells aspectes no regulats per la present llei.Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA D’ADDICIÓ

A un nou article

Cal afegir un nou article, darrere de l’article 7, amb el següent text:

Composició del Comitè de Direcció

  1. El Comitè de Direcció estarà presidit pel Director o Directora de l’Agència.

  2. Els rectors o rectores de les universitats públiques

  3. Un rector o rectora del conjunt de les Universitats privades valencianes.

  4. Tres persones designades pel Titulat del Centre Directiu d’Universitats del Consell de la Generalitat d’entre persones destacades de la comunitat acadèmica.Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE MODIFICACIÓ

A l’Article 8

El director general

Punt 1

On diu: nomenat per decret del Consell de la Generalitat, a proposta del conseller competent en matèria d’universitats

Ha de dir: Elegit per les Corts Valencianes per una majoria de 3/5 dels seus membresCorts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA D’ADDICIÓ

A l’Article 8

El director general

Punt 2

Cal afegir una nou apartat, amb el següent text:

L’elaboració periòdica d’informes-resum que descriguen i analitzen els resultats de les seues revisions, avaluacions i valoracions.Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE MODIFICACIÓ

A l’Article 9

Comitès i àrees

Cal substituir el contingut de l’article 9 pel següent text:

L’estructura organitzativa de l’Agència s’establirà per Llei de la Generalitat Valenciana.Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 10


Cal suprimir l’article 10Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 11

Recursos econòmics

Apartat b)


Cal suprimir el següent:

Així com els procedents [...] que l’Agència té atribuïtsCorts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 11

Recursos econòmics

Apartat f)

Cal suprimir l’apartat f)Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 11

Recursos econòmics

Apartat g)

Cal suprimir el següent:


o privatCorts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA D’ADDICIÓ

A l’Article 11

Recursos econòmics

Cal afegir un nou punt, amb el següent text:

L’Agència haurà de comptar amb recursos públics suficients per garantir l’existència d’una infrastructura administrativa de suport adient per al seu volum de treball.Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 12

Patrimoni

Cal suprimir el següent:

i ProspectivaCorts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A l’Article 14

Personal de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva

Al títol de l’article

Cal suprimir el següent:

i prospectivaCorts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE MODIFICACIÓ

A l’Article 14

Personal de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva

On diu:

El personal propi [..] al servei de la Generalitat

Ha de dir:

El personal propi de l’Agència es regirà per la legislació de la funció pública, amb l’excepció del personal laboral que es regirà per les normes de dret laboral que li siguen d’aplicació. El règim retributiu del personal serà el que, amb caràcter general, estiga establert per al personal al servei de la Generlitat.Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan RibóA LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE MODIFICACIÓ

A l’Article 14

Personal de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva

Cal afegir un nou punt, amb el següent text:


La contractació de personal propi es realitzarà a través de les corresponents proves de selecció, després de l’acord del Comitè de Direcció segons els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. En el procés de selecció participaran els sindicats amb representació en la Comissió d’Interpretació, vigilància i estudi del Conveni Col·lectiu del Personal laboral de la Generalitat, en vigor.

Al personal laboral de l’Agència Valenciana d’Avaluació se li aplicarà el conveni de personal laboral de la Generalitat, amb totes les millores que es puguen produir en el futur.Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan Ribó


A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA DE SUPRESSIÓ

A la Disposició Addicional Tercera

Cal suprimir la disposició addicional terceraCorts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan Ribó


A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME

Joan Ribó Canut, Síndic del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa, d’acord amb el que disposa l’article 107 i següents del RCV i davant el Projecte de llei de Creació de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (IVAP), presenta la següent:


ESMENA D’ADDICIÓ

A una nova Disposició Transitòria

Cal afegir una nova disposició transitòria, amb el següent text:

La Llei que fixe l’Estructura organitzativa de l’Agència Valenciana d’Avaluació es presentarà a les Corts Valencianes en el termini de dos mesos.Corts Valencianes, 6 de març de 2006


Joan Ribó