ESMENES D'EUPV A LA LLEI DE CREACIÓ DEL CONSELL VALENCIÀ D'UNIVERSITAT I DE LA COMISSIÓ VALENCIANA D'ACREDITACIÓ I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT EN EL SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ

A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’EDUCACIÓ I CULTURA

Ramon Cardona Pla, portaveu adjunt del Grup Parlamentari "Esquerra Unida del País Valencià", a l’empara del que disposa l’article 107 i 108 del RCV i davant el Projecte De Llei De Creació Del Consell Valencià d’Universitats I De La Comissió Valenciana d’Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià, presenta la següent:

ESMENA DE SUPRESSIÓ
Article 2. Estructura
Punt 3
Suprimir:
"a proposta del president o de les comissions permanents".

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ
Article 3. Funcionament
Punt 2, b)
Substituir: "conèixer" per: "informar"

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ
Article 3. Funcionament
Punt 2, e)
Substituir tot el text per:
"Elaborar propostes per la programació general universitària a la Comunitat Valenciana, conèixer aquesta programació i informar els criteris per a establir el finançament del sistema universitari valencià".

ESMENA D’ADDICIÓ
Article 3. Funcionament
Punt 2. g
Després: "conèixer", afegir: "i coordinar".

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ
Article 3. Funcionament
Punt 2, h)
Substituir: "conèixer" per: "informar"

ESMENA DE SUPRESSIÓ
Article 7. El Ple
Suprimir el punt 1. h)

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ
Article 10. Les comissions permanents
Punt 1.
Substituir tot el punt 1 pel text següent:
"1. La comissió Acadèmica estarà integrada pels rectors de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, el coordinador tècnic de la Comissió Valenciana d’Acreditació i avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià i un representant per cada grup de vocals a que es refereixen les lletres b),e), i f) de l’article 7.1 triats entre i pels membres de cada grup."

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ
Article 10. Les comissions permanents
Punt 2.
Substituir tot el punt 2 pel text següent:
"2. La Comissió de Coordinació estarà integrada pels presidents dels consells socials i tres representants triats pel ple entre els seus membres exclosos els corresponents a de la lletra c), de l’article 7. 1"

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ
Article 13. Composició i presidència
Punt 1.
Substituir: " amb un informe preceptiu previ del Consell Valencià d’Universitats". Pel text següent:
"amb un informe preceptiu i favorable previ de la Comissió Acadèmica del Consell Valencià d’Universitats"

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ
Article 13. Composició i presidència
Punt 1.
Substituir des de "almenys..." fins al final del punt 1, pel text següent:
"avaluacions positives realitzades per organismes públics de la seua tasca docent i investigadora i tinguen un reconegut prestigi en aquestes activitats"

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ
Article 17. Els comitès d’avaluació
Punt 2.
Substituir: "preferentment per sorteig" pel text següent:
"per sorteig, de la manera que reglamentàriament s’estableixca "

ESMENA DE SUPRESSIÓ
Article 17. Els Comitès d’avaluació
Punt 2
Suprimir:
"no pertanyents a les universitats valencianes".

ESMENA DE SUPRESSIÓ
Article 17. Els Comitès d’avaluació
Punt 3
Suprimir des de: " incloure excepcionalment" fins a "situació administrativa"
 
 

Corts Valencianes, 4 de juny de 2002

Signat.: Ramon Cardona