ESMENES A LA LLEI DE COORDINACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ

Esmena a la totalitat de retirada del projecte de llei:
És un projecte de Llei innecessari, inoportú i reglamentista.
Innecessari per tal com la Llei Orgànica d'Universitats ja estableix el marc per a l'autonomia universitària definint les competències de les diferents institucions, marc en el qual s'han d'establir els Estatuts de les Universitats, sense més restriccions, com a expressió de la seua autonomia.
Inoportú per tal com la Llei Orgànica d'Universitats està en un procés de reforma arran de la presentació pel Govern de l'Estat d'un projecte de Llei per a la seua modificació, cosa que amenaça amb generar una ràpida obsolescència de determinades disposicions de la Llei de Coordinació.
Reglamentista per tal com entra al detall de disposicions que per una banda restringeixen l'autonomia de les Universitats, i per altra banda pretenen regular qüestions que corresponen a la gestió ordinària de la Conselleria competent.

Esmenes al preàmbul:

En el 4t paràgraf, substituir des del primer punt i seguit fins al final per: "considerant, com estableix la Carta Magna de les Universitats Europees donada en Bolonia el 18 de setembre de 1988,
1º que el porvenir de la humanidad, en este fin de milenio, depende en gran medida del desarrollo cultural, científico y técnico que se forja en los centros de cultura, conocimiento e investigación en que se han transformado las auténticas Universidades;
2º que la tarea de difusión de los conocimientos que la Universidad debe asumir hacia las nuevas generaciones implica, hoy en día, que se dirija también al conjunto de la sociedad; cuyo porvenir cultural, social y económico requiere, especialmente, un considerable esfuerzo de formación permanente;
3º que la Universidad debe asegurar a las generaciones futuras una educación y una formación que les permitan contribuir al respeto de los grandes equilibrios del entorno natural y de la vida."
Justificació: el text a substituir és reduccionista al definir les metes del procés de convergència europea, i irreal al definir la relació entre la Universitat i els seus egresats.

En el 7é paràgraf, suprimir "habiéndose perdido una vez más la oportunidad de dar a este tipo de enseñanzas un necesario y largamente esperado reconocimiento, y dada la voluntad política manifestada tanto por la Generalitat como por Les Corts,"
Justificació: aquesta formulació és inapropiada per a un text normatiu; en tot cas, les diferents forces polítiques tindran ocasió de presentar les seues propostes al respecte en el procés de modificació de la LOU.

En el 14é paràgraf, suprimir, després de "alcanzar", "en base a sus niveles de excelencia", abans de "los índices de financiación considerados de referencia a nivel estatal i europeo".
Justificació: inverteix la relació causal entre financiació i nivell de qualitat, oblidant el punt 1 dels mitjans indicats en al Carta Magna de les Universitats Europees: "Para preservar la libertad de investigación y enseñanza, los instrumentos propicios para su realización deben facilitarse al conjunto de los miembros de la Comunidad Universitaria".

En el 16é paràgraf, substituir "que el profesor esté en alguna vanguardia del conocimiento ya sea de la investigación más bàsica, la aplicada o incluso de lo concerniente a la realidad social y económica" per "el principio de indisociabilidad entre la actividad de investigación y la actividad docente".
Justificació: enlloc d'una expressió confusa respecte de la "vanguardia del conocimiento" amb una referència més confusa encara a "la realidad social y económica" com quelcom separat de la investigació bàsica o aplicada, es preferible recollir el segon mitjà de la Carta Magna de les Universitats Europees sobre la indisociabilitat entre investigació i docència.

Esmenes al Títol I:

Article 3.1:
afegir, després de "Universidades", "las normas estatutarias de las Universidades".
Justificació: com a normes fonamentals per al seu funcionament.

Article 3.2: substituir per "La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio."
Justificació: adequar-se a l'article 1 de la LOU evitant el reduccionisme al definir l'essència de la Universitat.

Article 4.- Llengua: afegir al final "y en los Estatutos de las Universidades".
Justificació: no ningunejar-los.

Esmenes al Títol II:

Article 6.1: afegir, després de "universidades valencianas", "que tienen personalidad jurídica propia", i després de "desarrollen", "pels seus propis Estatuts".
Justificació: no ningunejar-los.

Article 6.3: afegir, després de "estatutos", "y las disposiciones de desarrollo de los mismos".
Justificació: en exercici de l'autonomia universitària.

Capítols III, IV i V: supressió.
Justificació: la creació, modificació i supressió de Centres i Instituts està regulada al Títol II de la LOU, estant a més subjecte a modificació en el projecte de Llei presentat pel Govern de l'Estat, cosa que podria generar contradiccions.

Article 14.1. Centres universitaris en l'estranger: substituir "a propuesta del Consejo Social de la Universidad" per "a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, con informe preceptivo del Consejo Social" i afegir al final "expedidos por la Universidad respectiva".
Justificació: per respecte a l'autonomia universitària.

Article 15.2: afegir al final "y el informe favorable del Consejo Valenciano de Universidades".
Justificació: no és procedent que l'únic organisme que informe sigue l'AVAP, i l'autonomia universitària requereix l'acceptació d'un òrgan amb representació de les Universitats.

Esmenes al Títol III:

Article 17. La coordinació universitària: substituir "corresponde a la Generalitat" per "se realizará por las mismas Universidades, con el concurso de la Generalitat".
Justificació: en el marc de l'autonomia universitària cal reconèixer a les Universitats la capacitat de coordinar-se; el paper de la Generalitat ha de ser de facilitació, no de substitució d'aquesta coordinació.

Article 19 (definició del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior): afegir "propuesta," abans de "consulta y asesoramiento"; substituir "ayuda a la coordinación" per "coordinación".
Justificació: respecte a l'autonomia universitària.

Article 21.2 (funcions del CVUFS), apartats b, d, e, g, h, j i k: substituir "Conocer" per "Informar".
Justificació: un òrgan amb representació de les Universitats no pot tenir un paper merament pasiu respecte als temes que les afecten; per a conèixer no cal crear un òrgan, és prou amb utilitzar el correu.

Article 25.1 (composició del plé del CVUFS):
Afegir "d bis) Un representant de cadascú dels òrgans de representació del personal de les Universitats".
Apartat e: substituir "Un representant de cada Consejo de Gobierno" per "Dos representants de cada Consejo de Gobierno".
Apartats g i l: suprimir.
Apartat j: substituir "designados por el Conseller competente en materia de Universidades y de Formación Superior" per "elegidos por el órgano representativo de las mismas".
Justificació: una representació més equilibrada de les Universitats, atenent a les funcions del CVUFS, assegurant la representació de tots els sectors de les Universitats i eliminant un sobre-representació no funcional de la Conselleria; cal recordar, a més, que els sectors socials extrauniversitaris ja estan representats a través dels Consells Socials, i per tal no una presència addicional designada per les Corts. Per altra banda, el projecte de Llei sobre ensenyaments artístics superiorS preveu la creació d'un organisme que reunisca als seus Centres, i que seria un canal adient per a l'elecció dels seus representants al CVUFS.

Article 28.1 (Comissió Acadèmica): substituir  "designados por la presidencia de entre los vocales del mismo" per "elegidos por el mismo entre sus vocales".
Justificació: si és una Comissió del CVUFS, els seus membres no nats han de ser elegits pel mateix, no designats.

 Article 28.2 (Comissió de Coordinació): substituir "Comisión de Coordinación" per "Comisión Social" i "designados por la presidencia de entre los restantes vocales del mismo" per "elegidos por el mismo entre sus restantes vocales".
Justificació: la denominació és més adient a la seua composició: no té sentit restringir la funció de Coordinació als Consells Socials; per altra banda, si és una Comissió del CVUFS, els seus membres no nats han de ser elegits pel mateix, no designats.

Article 30.6 (finançament i inversions al Pla Universitari Valencià): afegir, al final dels apartats b i c: "que habrá de contemplar incrementos anuales adicionales atendiendo al incremento del índice de precios al consumo".
Article 30.7: afegir al final "el cual habrá de asegurar como mínimo el 1'1% del PIB en el presupuesto ordinario".
Justificació: per tal de possibilitar la suficiència financera.

Article 34.2 (Programació d'Inversions): substituir "diez años" per "cinco años".
Justificació: el termini de 10 anys és excessiu.

Esmenes al Títol V:

Article 36.1.a: substituir "Títulos oficiales homologados por el Estado" per "Títulos oficiales y de validez en todo el Estado".
Justificació: ajustar-se a la terminologia de l'article 34.1 de la LOU.

Article 37.1: afegir, després de "Corresponde al Consell", "a propuesta de las Universidades", y suprimir a partir del punt i seguit.
Justificació: respectar l'autonomia universitària i evitar el reglamentisme: el Consell pren el seus acords col·legiadament amb la participació de la Conselleria competent en matèria d'economia i hisenda, i cal suposar que actúe de forma coherent.

Article 37.2.a: substituir "Adecuación a la demanda del entorno socio-econòmico" per "Atención a las necesidades socio-econòmicas al seu entorn"
Justificació: a banda que les demandes no les produeix genèricament l'entorn, sinó els agents socials i econòmics, la supeditació al mercat, que actua a curt termini amb moltes fluctuacions, no permet atendre a les necessitats a mitjà termini ni tampoc s'adequa als terminis que requeixen la implantació i posada en marxa d'uns ensenyaments universitaris. Cal assenyalar per altra banda que el conjunt dels criteris de l'article 37.2 s'ha d'adequar al que disposa la LOU, que al seu article 43.2 (que prové de l'anterior LRU i parcialment de l'anterior projecte de LAU) diu: "Los poderes públicos desarrollarán, en el marco de la programación general de la enseñanza universitaria, una política de inversiones tendente a adecuar la capacidad de los centros a la demanda social, teniendo en cuenta el gasto público disponible, la previsión de las necesidades de la sociedad y la compensación de los desequilibrios territoriales".

Article 37.2.c: substituir "Eficiencia, que evite la sobreoferta de plazas de estudio, la duplicidad de costes i la inadecuación de la oferta a la demanda de estudios" per "Eficiencia, evitando la duplicidad de costes y procurando la adecuación progresiva de la oferta a la demanda de estudios".
Justificació: redactar-ho en positiu evitant pretensions irreals: en la mesura en que la demanda d'estudis canvia cada any i l'oferta s'ha de programar per a periodes més llargs que contemplen la duració dels estudis, la dotació i formació de professorat i la construcció d'infraestructures, és impossible evitar sobreofertes puntuals, que a més no tenen per qué ser negatives, en tant que poden possibilitar una millor atenció, en tant que la insuficiència de places d'estudi sí que genera problemes i frustracions; per tant, allò racional és preveure un marge de seguretat de les places d'estudi per damunt de la demanda, al contrari del que planteja el text.

Article 38 (Plans d'Estudis): suprimir-ho, traslladant en el seu cas part del seu contingut al preàmbul; en tot cas, caldria substituir "demandas de la sociedad" a l'apartat c per "demandas sociales", i "actividad empresarial" a l'apartat e per "actividad productiva, de servicios".
Justificació: el text és fonamentalment una declaració d'intencions que si pretengués tenir caràcter normatiu interferiria amb l'autonomia de les Universidats; per altra banda, les demandes no són genèricament de "la sociedad", sinó d'agents socials, i no existeixen centres que es puguen definir como d'"actividad empresarial" (llevat en tot cas dels que practiquen el joc del BUGA), per tal com en cap centre d'activitat productiva o de serveis pot haver únicament empresaris, i pel contrari hi ha necessàriament treballadors i/o treballadores.

Esmenes a les Disposicions Adicionals:

D.A.Primera.1. Expropiació: suprimir "detallada" després de "memòria".
Justificació: a banda de l'ambigüitat del termini, requerir una memòria detallada por resultar excesiu, i en tot cas no s'enten bé per qué ha de figurar així en la Llei.

D.A.Quarta. Informe preceptiu: suprimir-la.
Justificació: resulta sorprenent, i desusadament intervencionista (ja no en la Universitat, sinó en la resta de les institucions públiques i fins i tot en allò que anomenen "societat civil") que es pretenga un informe previ de la Conselleria per a que algú puga donar ajudes o subvencions a la Universitat (tal com està redactat, inclouria des de beques de Bancaja fins a les donacions de la Fundació Martínez Guerricabeitia).