ESMENES D'EUPV AL PROJECTE DE LLEI DEL SISTEMA VALENCIÀ DE TÍTOLS I ACREDITACIONS D'EDUCACIÓ SUPERIOR

A l'exposició de motius:
punt 1: Substituir la referència extemporània a un inexistent "catàleg europeu de titulacions" per "sistema europeu de titulacions".

punt 5: Substituir "Adequar les ensenyances a les necessitats dels mercat laboral" per "Assegurar competències que faciliten la incorporació a l'activitat laboral"
Substituir "A fi d'una educació superior basada en els principis de qualitat, mobilitat, diversitat i competitivitat que servisca per a incrementar l'ocupació i el benestar de la societat, es fa necessari habilitat desenrotllaments curriculars flexibles, individualitzats i adaptats a la demanda del mercat laboral" per "A fi d'una educació superior basada en els principis de qualitat, mobilitat i diversitat que servisca per a incrementar l'ocupació i el benestar de la societat, es fa necessari habilitat desenrotllaments curriculars flexibles, individualitzats i que responguen a les necessitats socials".

Article 4: supressió.
Justificació: la Generalitat no té competències per a establir els nivells d'homologació professional dels títols i acreditacions estrangeres.

Article 5: substituir "Els centres del Sistema Universitari Valencià podran oferir paquets de crèdits, limitats i estructurats amb potencial educatiu, a professionals i estudiants que demostren la seua capacitat per a aprofitar-los. Els centres acreditaran específicament la superació amb èxit d'estos paquets limitats de crèdits educatius optatius, tendents a completar la formació dels estudiants. L'elecció dels paquets de crèdits serà d'exclusiva potestat dels estudiants, que s'ajustaran a l'oferta de les Universitats" per "Els centres del Sistema Universitari Valencià podran oferir paquets de crèdits, limitats i estructurats amb potencial educatiu, que podran ser escollits lliurements pels professionals i estudiants que demostren la seua capacitat per a aprofitar-los. Els centres acreditaran específicament la superació amb èxit d'estos paquets limitats de crèdits educatius optatius, tendents a completar la formació dels estudiants".

Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV
26 de novembre de 2007

NOTA: aquestes no són necessàriament les esmenes que presentarà el Grup Parlamentari "Compromís pel País Valencià" a les Corts Valencianes.