La carrera docent

Cal tractar de garantir, dins el marc de la LOU, que hi haja una carrera docent tal que una persona puga passar d’ajudant a una de les figures funcionarials o a una figura laboral amb contracte indefinit en un període raonable de temps.

La LOU estableix dues carreres docents paral·leles, funcionarial i laboral i cal assegurar que la carrera laboral no implique precarietat entre el professorat. La LOU suposa la supressió dels contractes administratius i, en aquest context, cal aprofitar les possibilitats de la negociació col·lectiva per tal de lluitar contra els possibles abusos de les noves figures.

La LOU estableix set figures docents laborals:

 1. L’ajudant (amb una duració màxima de quatre anys);
 2. L’ajudant doctor (amb una duració màxima de quatre anys i amb l’obligació d’haver passat dos anys de desvinculació contractual en la universitat que el contracta i acreditar que ha realitzat tasques investigadores o docents en aquest període);
 3. El professorat col·laborador (figura que no requereix el doctorat);
 4. El professorat contractat doctor (que ha d’acreditar tres anys d’activitat docent o investigadora postdoctoral);
 5. El professorat associat;
 6. El professorat visitant;
 7. El professorat emèrit.

És important aconseguir que les figures que no tinguen límits temporals de contractació (les de professorat col·laborador i de professorat contractat doctor) tinguen contractes indefinits, ja que és impensable que una universitat de qualitat es foanmente en un personal docent i investigador precari.

D'altra banda, és important que en totes les comissions de contractació hi haja una presència de l'alumnat i una presència sindical per garantir la transparència del procés. A més a més, les agències d'Avaluació i Acreditació hauran de fer públics els barems d'avaluació per a cada figura.

Tant la figura de professorat col·laborador com la figura funcioanarial de TEU s'haurien de limitar a les àrees de coneixement que estableix el govern i a les escoles universitàries tècniques per assegurar que la immensa majoria del professorat sigan doctors/doctores. Cal denunciar que, el desenvolupament autonòmic del País Valencià per a la figura de professorat col·laborador entra en contradicció amb l'article 40. de la LOU titulat "la investigació dret i deure del professorat universitari" ja que pretén que les funcions d'aquest categoria siguen "exclusivament docents."

L’evolució contractual normal comença amb la figura d’ajudant i acaba en la de professor contractat doctor. Pel que fa a la figura d'ajudant, cal subratllar que és una figura de formació de manera que cal limitar-ne la càrrega lectiva a un terç de la càrrega lectiva del professorat universitari a temps complet, càrrega que s'hauria d'establir en 22 crèdits per a totes les figures a temps complet.

La LOU permet dues vies per passar d'ajudant a professor contractat doctor.

 1. D'una banda una persona que haja tingut una beca predoctoral o que haja tingut un contracte d'investigació durant quatre anys per començar els estudis doctorals podria llegir la tesis durant el primer any de l'ajudantia, continuar d'ajudant durant tres anys i així acomplir el requeriment d'acreditar tres anys d'activitat docent i investigadora, o prioritàriament investigadora, post-doctoral (art. 52 de la LOU). D'aquesta forma es pot evitar l'absurda condició de dos anys de desvinculació de la universitat d'origen.
 2. Si una persona llegeix la tesi més tard en l'adjudantia, haurà de passar dos anys fora de la universitat d'origen per tal de poder accedir a la figura de contractat doctor.

Des de EUPV, proposem dues vies per garantir la possibilitat de passar dos anys sense vinculació contractual amb la universitat d'origen:

 1. Mitjançant un acord interuniversitari en què cada universitat accepta que ha de col·laborar en la formació d'ajudants que proven d'altres universitats. Aquest acord s'haurà de promoure, en primer lloc, entre les universitats de l'àrea lingüística catalana, a través de la Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives i en segon lloc entre les universitats de l'Estat Espanyol, a través de la CRUE.
 2. Mitjançant beques postdoctorals perquè un ajudant puga investigar en una altra universitat durant dos anys.

Pel que fa al professorat associat, la LOU estableix amb claredat que només pot contractar-se a temps parcial i que ha d'acreditar exercir la seua activitat professional fora de la universitat (art. 53). Però per evitar abusos d'aquesta figura també caldrà tractar de garantir que hi haja un percentatge màxim de professorat associat (20% per a les universitats i 30% per a les politècniques) i limitar-ne la càrrega lectiva a un terç de la de les figures amb dedicació a temps complet.

Pel que fa a la carrera docent funcionarial, la LOU centralitza el poder dels tribunals concentrant en un tribunal de set persones la presa de decisions sobre la promoció dins d’un àrea de coneixement i d’un estament. En aquesta situació, resulta essencial l’elaboració de barems públics d’avaluació perquè tothom sàpiga a què atendre’s.

D’altra banda, l’article 62.2 de la LOU estableix que la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària assenyalarà el nombre d’habilitacions subjectes de convocatòria en f unció del nombre de places que les universitats li han comunicat. Com que se suposa que les universitats sàpiguen les seues necessitats, les universitats i els sindicats hauran de pressionar perquè el nombre màxim d’habilitacions preestablertes no siga inferior al nombre de sol·licitants: aquest nombre màxim, sostret per la LOU a la competència acadèmica, ha d’esdevenir matèria de negociació sindical.