======================================================
FINANCIACIO PER UNA UNIVERSITAT PUBLICA DE QUALITAT
======================================================

Tretes del treball presentat per Adolfo Lozano a aquesta Subàrea d¹Universitat com aportació del País Valencià a la Jornada sobre universitats organitzada per Izquierda Unida l'any passat, aquestes ratlles tracten de resumir les qüestions fonamentals per argumentar la necessitat d¹una Llei de Finançament del Sistema Universitari del Pais Valencià, cercant el compromís de totes les forces
polítiques amb el següents objectius.

1. Fixar  el termini per aconseguir que el percentage del P.I.B. dedicat al finançament del sistema universitari valencià iguale l'1,6%, xifra mijana establerta en el nostre entorn europeu. Així mateix la despesa pública en investigació haurà d'augmentar fins, almenys, el 0,9% del PIB, segons criteris
de convergència en el marc de la U.E.
2. Garantir que almenys el 80% de la financiació de les Universitats siga de caràcter públic, per tal de preservar la recerca bàsica i les llibertats  de càtedra i d¹investigació.
3. Establir plans plurienals de financiació que faciliten les previsions estratègiques tant dels governs autonòmic i univertaris, defugint de les finestretes clientelars. Caldria tindre en compte, entre d¹altres, els següents aspectes:
3.1. Docència reglada dels tres cicles.
3.2. Recerca bàsica.
3.3. Investigació+Desenvolupament (I+D).
3.4. Preveure la revaloració automàtica de les annualitats, segons l'evolució del P.I.B.
3.5. Promoure la col.laboració externa (pública y privada) per la financiació de projectes de I+D+I, de formació profesional per a titulats, de difusió de coneixements i cultura,  de obertura de la Universitat als ciutadans.
3.6. Establir paràmetres de qualitat per la distribució de les dotacions de transferències corrents i de capital, que caldria que consideraren:
3.6.1. Ratios de nombre d¹estudiants per grups segons el tipus d¹ensenyament (teòric, pràctic, laboratori) i tenint en compte el grau d¹experimentalitat.
3.6.2.  Ratios d¹espais en biblioteques y sales de lectura i d¹estudi.
3.6.3.  Ratios d¹equipament d¹aules d¹informàtica de lliure accés.
3.6.4.  Ratios de PAS/PDI.
3.6.5.  Instal.lacions culturals i esportives.
3.6.6.  Situacions particulars de les Universitats com:
3.6.6.1. Antiguitat dels edificis
3.6.6.2. Fons patrimonials documentals, bibliogràfics i artístics.
3.6.6.3. Dispersió geogràfica de campus tenint en compte les distàncies.

4. Institucionalitzar un foro on les Administracions Públiques, les PP.YY.MM.EE. i les Universitats cerquen la col.laboració mutua que facilite el desenvolupament de la recerca aplicada (I+D+I) i l'accés de les empreses a les tecnologies.
 

Esquerra Unida
Subàrea d'Universitat i Investigació
25 de febrer de 2002