ESTRATÈGIA PER A MINIMITZAR ELS EFECTES PERVERSOS DE LA LOU

- ÒRGANS DE GOVERN -

        La LOU representa una greu involució democràtica pel que fa al govern de les Universitats. Per a combatre aquesta involució caldria seguir una estratègia doble: per una banda, aprofitar al màxim les escletxes de la Llei per a reduir al mínim possible aquesta involució; per altra banda, defensar el manteniment o formació d'estructures democràtiques paral·leles amb una representació equilibrada dels diferents sectors, les quals haurien de ser el marc on els sectors demòcrates
arriben a acords,

        Aquestes dues vies d'acció haurien de combinar-se en un doble sentit:
    a) donant a aquestes estructures democràtiques, quan siga possible, entitat estatutària.
    b) maldant per a que els sector demòcrates tinguen una majoria en els òrgans derivats de la LOU que els permeta donar suport a les estructures democràtiques paral·leles.

Claustre i Convenció Universitària

        La principal restricció de la LOU es que "Al menos, el cincuenta y uno por ciento de sus miembros seran funcionarios doctors de los cuerpos docentes universitarios". Altra és el número màxim de 300, que caldria assolir com a criteri general.

        Tanmateix, la llei no obliga a que aquestos funcionaris doctors siguen elegits exclussivament pel PDI funcionari doctor (PDI-FD). Pel contrari, el cos electoral pot abastar a tot el PDI, a tot el personal o fins i tot a tots els membres de la Universitat (PDI, PAS i estudiants). L'objectiu mínim, per tant, per a evitar una involució, hauria de ser que el cos electoral per a elegir als claustrals PDI abaste a tot el PDI.

        Respecte als percentatges, en la majoria dels actuals Claustres hi havia d'un 25 a un 30% d'estudiants, d'un 10 a un 15% de PAS i d'un 60 a un 65% de PDI. Per tal com la proposta d'IU (50% PDI, 15% PAS, 35% estudiants) no és possible en el marc de la LOU, que exigeix un mínim d'un 51% de PDI-FD, hauria de procurar-se que els percentatges de PDI-NFD, PAS i estudiants s'allunyaren el mínim possible del 10, 10 i 30% respectivament, tenint en compte que haurien de sumar 49. Si el PAS no s'inclou en un únic col·legi electoral de tot el personal, hauria de tenir un percentatge major.

        Per altra banda, per tal de compensar el desequilibri en la composició del Claustre segons la LOU, hauria de constituir-se una Convenció Universitària formada pels claustrals més representants addicionals del PDI-NFD, del PAS i dels estudiants, per a assolir una representació total més equilibrada. En no estar restringida per la LOU, la seua composició hauria de partir de la composició dels Claustres derivats de la LRU, aproximant-se als percentatges esmentats de 51-15-35. Aquesta Convenció hauria de tenir com a funció estatutària, a més d'aquelles delegades pel Claustre o pel Rector, la selecció dels candidats a Rector i la proposta de membres per al Consell de Govern.

        Pel que fa a la selecció dels candidats a Rector, la LOU no preveu res. Semblaria raonable, per tal d'evitar una excessiva proliferació de candidats, que hagueren de rebre prèviament un suport d'un determinat percentatge de la Convenció Universitària, expressat per una votació en la mateixa després d'un debat en la Universitat. Aquest percentatge podria ser de més d'un 25%, de manera que com a molt hi haguera 3 candidats. A més, això possibilitaria que en cas d'haver més d'un candidat dels sectors demòcrates s'aplicara allò que en França s'anomena "disciplina republicana", és a dir, la renúncia en favor del que reba més suport en el que en la pràctica seria una primera volta. Cal subrratllar que la Convenció Universitària tindria una composició més democràtica que la del sufragi estamental distorsionat que preveu la LOU par a l'elecció de rector. També la tindria el Claustre d'Universitat si s'elegeix amb cossos electorals unificats.
        En qualsevol cas, els poders públics i la institució universitària hauria de proporcionar a pre-candidats i candidats els mitjans per a dirigir-se als electors en tot el procés electoral.

        Per altra banda, per a minimitzar la discriminació del PDI-NFD, que exercirien la seua influència també a través de l'elecció dels claustrals PDI-FD, la distribució de claustrals per Unitats Electorals s'hauria de fer en proporció al número de membres del cos electoral corresponent. A tal efecte, caldria calcular la proporció entre claustrals PDI-FD i el total de claustrals del corresponent cos electoral i aplicar aquesta proporció en cada Unitat Electoral aproximant, per a ajustar-se al mínim global, en consideració a la proporció de PDI-FD en la Unitat Electoral.

        Les Unitats Electorals haurien de tenir una grandària suficient per tal que:
    1) El número de membres de cada sector (i en particular de PDI-FD) en una Unitat Electoral no siga inferior al doble dels claustrals en la mateixa, per a fer possible el procés d'elecció (i en particular la capacitat d'elecció per part del PDI-NFD).
    2) Siga possible la utilització efectiva de mètodes proporcionals en l'elecció, cosa especialment important amb cossos electorals amb una significativa diversitat interna, per a evitar que una majoria anul·le en la pràctica la representació d'una minoria..
        Així doncs, tant si les Unitats Electorals (en el cas del PDI) es formen a partir de Centres com si ho fan a partir de Departaments, caldrà preveure el seu agrupament quan siga necessari als efectes indicats (veure exemple en annex).

        Pel que fa a la primera qüestió, l'única situació en la qual l'agrupament no podria evitar el problema és si el número total de PDI-FD és, per exemple, inferior al doble del número de claustrals PDI-FD. Per a evitar-ho caldria fixar, com una excepció al criteri de que el número total de claustrals fora igual al màxim de 300, el criteri de que el número total de claustrals PDI-FD no fora superior a la meitat del número de PDI-FD. Això, clar, solament s'aplicaria en una Universitat en la qual hi haguera menys de 306 PDI-FD.

        Pel que fa a la segona qüestió, les reticències als procediments electorals amb llistes tancades podrien salvar-se utilitzant procediments d'elecció proporcionals amb llista oberta, com el d'EUPV (http://www.uv.es/~pla/Estatuts1516c.htm) o altres (http://www.uv.es/~pla/propobga.html).

Consell de Govern

        La LOU preveu que estiga format pel Rector, el Secretari General, el Gerent i un màxim de 50 membres, dels quals el 30% seria dessignat pel rector, el 40% elegits pel Claustre de entre els seus membres reflexant la composició dels seus sectors i elegits pels mateixos, i el 30% elegit o dessignat entre Degans i Directors de Centres, Departaments i Instituts.
        Encara que el terminis "reflexant" i "sectors" puguen tenir una certa ambigüitat, seria complicat interpretar-los d'una forma diferent a la proporcionalitat així com integrar als claustrals PDI-FD en un cos electoral més ampli. Per tant, l'únic element de flexibilitat pot estar en el 30% dessignat pel rector, que podria especificar-se que a més d'incloure membres de l'equip rectoral (com vice-rectors si són professors doctors, o amb altra denominació si no ho són) es fera a proposta de determinats col·lectius de claustrals o en el seu cas de membres addicionals de la Convenció Universitària, per tal de compensar als sectors discriminats en la composició del Claustre. Això es podria incloure als Estatuts o, en cas contrari, en els programes dels candidats demòcrates al rectorat.
        La possibilitat de constituir una Junta d'Universitat amb una composició d'entrada més equilibrada amb funcions assessores o delegades del Consell de Govern pot ser més complicat per l'existència d'una Junta Consultiva de composició restringida a una part del PDI i definida com l'òrgan ordinari d'assessorament.

Junta o Consell de Centre

        En el cas de les Facultats i Escoles Universitàries, la única restricció és que el 51% com a mínim del membres de la seua Junta siguen PDI funcionaris (PDI-F). Per tant, pot articular-se sense problemes un cos electoral unificat, així com establir una representació estudiantil entre el 30 i el 35%.

        De totes formes, en aquells Centres on per la proporció de PDI-NF o de PAS es veiera conveniènt, es podria constituir (amb reconeixement estatutari o reglamentari) un Consell de Centre amb una representació ampliada, amb funcions assessores i delegades de la Junta de Centre.

Consell de Departament

        La LOU fixa únicament que tots els Doctors hi seran membres i hi haurà una representació de la resta del PDI, PAS i estudiants. Per tant, no hauria d'haver problemes per a incorporar com a membres del Consell de Departament a tot el PDI i el PAS i a una representació estudiantil entre el 30 i el 35%.

        A destacar que desapareix la prioritat dels candidats catedràtics per a Directors de Departament.ANNEX

Suposem per exemple, si les Unitats Electorals es configuren per Centres, la següent distribució del PDI entre Centres:
PDI-FD 400 300 200 100 0
PDI-NFD 0 100 200 300 400
PDI total 400 400 400 400 400

Aleshores hauriem d'agrupar el Centre 5º amb un altre; si, per exemple, l'agrupem amb el Centre 1º, la distribució de PDI seria
1º+5º
PDI-FD 400 300 200 100
PDI-NFD 400 100 200 300
PDI total 800 400 400 400
resultant la següent distribució de claustrals:
1º+5º
PDI-FD 61 31 31 30
PDI-NFD 11 5 5 6
total PDI 72 36 36 36
D'aquesta manera la distribució de claustrals roman proporcional a la distribució del membres del cos electoral, i en cada Unitat Electoral el número de membres de cada sector és superior al doble del número de claustrals a elegir. A més, el número mínim de 5 permet una certa distribució proporcional.