Universitat i Investigació

Els últims anys de govern del PP a la Generalitat han sigut un autèntic desastre per a les universitats valencianes. Si l’Estat Espanyol subfinança la universitat pública, al País Valencià, la Generalitat del PP ha exacerbat aquest subfinançament, fidel al seu model econòmic “neoliberal” i tercermundista que consisteix a fomentar un “creixement” basat en sous baixos, sol, platja i urbanitzacions, en lloc de promoure un desenvolupament sostenible que es fonamente en una mà d’obra cada vegada més qualificada i inversions en els avanços científics i tecnològics. El menyspreu del PP envers la universitat no és casual: forma part de la seua política econòmica.

Enfront d’aquesta situació, des d’Esquerra Unida propugnem una política universitària alternativa, assentada en la suficiència financera, per tal de garantir la qualitat de la universitat com a servei públic imbricat en l’entorn socioeconòmic i cultural del País Valencià, obert a la cooperació internacional i solidària amb universitats d’altres països i compromés amb la difusió lliure dels coneixements i dels resultats de la recerca finançada amb diners públics.

Entenem que una universitat pública de qualitat exigeix la derogació de la LOU i promourem la seua substitució per una llei que fomente una Universitat pública, democràtica, autònoma, crítica i de qualitat, llei que haurà de comptar amb la participació activa en la seua elaboració de les organitzacions socials i, en especial, de les pròpies universitats.

Prendrem les mesures perquè el sistema universitari valencià siga un servei educatiu gratuït i universal estretament cohesionat amb les etapes preuniversitàries i amb la formació professional superior. D’altra banda, fomentarem l’extensió dels serveis formatius de les universitats valencianes perquè estiguen a l’abast de tota la ciutadania.

 

Propostes d’actuació

·        Proposem una planificació de l’oferta de places de l’ensenyament superior d’acord amb les necessitats socials i culturals del nostre país i amb les aspiracions de formació de la nostra joventut.

·        Organitzarem aquesta oferta per zones geogràfiques i i farem que l’oferta tendisca a cobrir el conjunt de les àrees de coneixement i dels títols de grau, de forma que hi haja desplaçaments mínims per part de l’estudiantat, sense excloure la possibilitat d’arribar a acords amb altres comunitats autònomes.

·        Promourem una Llei Valenciana d'Universitats que regule el Sistema Valencià d'Universitats Públiques assegurant-ne el finançament públic, de manera que atenga plenament a les necessitats socials de formació universitària al País Valencià i impulse una investigació no condicionada pels poders polítics i econòmics.

·        Dins d’una política general de promoció del coneixement i de l’ús de la nostra llengua, posarem en marxa un pla específic per fomentar la docència universitària en valencià per tal d’assolir els nivells de les universitats del nostre àmbit lingüísstic.

·        Assegurarem un finançament públic suficient per a una dotació de mitjans materials i humans que permeta una docència d’acord amb les directrius europees per tal de fer possible una docència teòrica i pràctica participativa, tot assegurant la formació del professorat en mètodes actius, limitant el nombre d’estudiants per grup a 50 i evitant la privatització de serveis.

·        Farem que aquest finançament públic garantisca una investigació bàsica de qualitat com a una activitat central de les universitats públiques valencianes. Establirem una política clara en matèria de R+D+I amb definició de les línies prioritàries d’actuació atenent a les característiques del País Valencià, amb una major coordinació de tots els sectors implicats (centres d’investigació, sectors productius i societat).

Això implicarà un augment considerable de l’assignació pressupostària i de la quantitat dels investigadors i de personal de suport en condicions dignes, la qual cosa comportarà, entre altres, la transformació de les beques actuals en contractes laborals d’investigador/investigadora en formació, amb perspectives de promoció, bé en centres públics d’investigació, bé en empreses.

·        Contribuirem a equiparar amb la UE les despeses per estudiant y les dedicades a beques i ajudes a l’alumnat universitari, per tal d’ampliar, estendre i millorar el nostre sistema universitari. En aquest sentit, promourem la gratuïtat i la universalització dels estudis universitaris i, com que la universitat és un servei públic i els estudis universitaris són una activitat socialment necessària, assegurarem que ningú no en quede exclós per obstacles relacionats amb el seu origen social o econòmic d’acord amb el comunicat de Bergen.

·        Derrogarem la “Llei de Creació de L’Agència Valenciana d’Avalació i Prospectiva” i crearem una nova Agència Valenciana d’Avaluació i Qualitat. L’agència s’haurà de constituir com a un organisme autònom regit pel dret públic i, entre els seus objectius principals, estaran la consecució dels màxims nivells de qualitat en el sistema universitari públic valencià i la seua adequació a les demandes socioeconòmiques i culturals del País Valencià.

·        Dins del marc de la LOU (que, insistim, cal derogar), ens comprometem a fomentar la contractació estable del professorat i un contracte laboral per al professorat i investigadors en formació, substituint així la figura actual de “becari d’investigació”. Quant al professorat,  la Generalitat introduirà únicament categories contractuals de caràcter estable, amb contracte laboral indefinit, i equiparades a alguna categoria del funcionariat. La única diferència amb les categories funcionarials serà la possibilitat d’accedir a les figures laborals amb una acreditació d’àmbit autonòmic. No hi haurà diferències retributives. La Generalitat assegurarà, mitjançant un nou decret, l’equiparació salarial i l’accés a l’equivalent dels sexennis i quinquennis.

·        Contribuirem a configurar una carrera professional per al Personal d’Administració i Serveis (PAS) de les universitats valencianes, per tal que les universitats tinguen una plantilla de PAS cada vegada més qualificada, condició indefugible per a la qualitat de l’ensenyament i de la investigació. En aquest sentit, caldrà promoure plans de formació específics i posar a l’abast del personal els mitjans educatius de les nostres universitats.

·        EUPV posarà en peu una Agència Pública General d'Investigació Valenciana, la plantilla d’investigadors de la qual puga proporcionar un servei públic a tot tipus d’entitats i empreses cercant solucions als seus problemes. El resultat de les seues investigacions hauria de ser com norma general públic i gratuït i difondre’s lliurement per Internet perquè pogués ser utilitzat per qualsevol. En contraprestació a tal servei gratuït es podrien requerir contrapartides, com l’estabilitat laboral en les empreses que se’n beneficien, amb la fi que la innovació consegüent no redunde en una reducció de plantilla.

·        Crearem un Consell Interuniversitari. Al País Valencià, hi haurà un Consell Interuniversitari amb representació de l’administració autonòmica, de les universitats, de l’assemblea legislativa, dels estudiants i dels agents socials. Aquest Consell establirà un mapa amb l’oferta de titulacions que, a nivell autonòmic, i tenint en compte els recursos existents, done resposta, des de les universitats públiques, a la demanda social. Igualment els ajuntaments en què es troben enclavades les universitats hauran d’incorporar polítiques actives, i, fins i tot, financeres, envers els centres universitaris, a través dels seus representants en els consells socials.