UNIVERSITAT

Un model alternatiu d'Universitat

Enfront de la globalització neoliberal, L'Entesa propugna una política universitària alternativa per a garantir la qualitat de la Universitat com a servei públic, i l'establiment d'un sistema diferent de finançament després d'un ampli debat amb participació del conjunt de la Comunitat Universitària, les organitzacions sindicals i les Corts Valencianes.

En aquest marc, pel que fa a la demanda d'estudis i estructura territorial, defensem els principis de:

1. GENERALITAT: caldrà orientar les vocacions cap a les necessitats socials i tendir a respondre a la demanda d'estudis universitaris en primera opció, aportant els mitjans per superar els numerus clausus i obrir les aules a la demanda de formació cultural de la població. A efectes de la igualtat d’accés, en tant hi haja limitacions caldrà utilitzar les qualificacions de la darrera etapa prèvia a la Universitat, normalitzant-les en cada Centre per a corregir les desigualtats entre Centres i ponderant-les en funció de la titulació a la que es vol accedir. Caldrà preveure a més un percentatge de places per a l'accés directe de majors de 20 anys a través d'una prova que permeta superar les qualificacions prèviament obtingudes.

2. ADEQUACIO AL PAIS VALENCIA: el desenvolupament del Sistema Universitari Públic Valencià haurà d'orientar-se a respondre a les necessitats específiques de formació, reciclatge i investigació que exigeix el desenvolupament del País Valencià, vehiculades a través de Consells Socials amb una adequada infrastructura de mitjans materials i humans que siguen autèntics nexes entre societat i Universitat, amb una atenció especial a la cultura pròpia del País Valencià, assegurant la impartició en català, com a llengua pròpia del mateix, de les diverses disciplines universitàries.

3. UNIVERSALITAT: el Sistema Universitari Públic del País Valencià haurà de cobrir el conjunt de les àrees de coneixement, així com tots els estudis que tinguen un mínim de demanda social; i en tant agrupe diferents Universitats, cadascuna d'aquestes hauria d'agrupar disciplines científiques, tècniques, humanístiques i artístiques.

4. DESCENTRALITZACIO TERRITORIAL: per tal de cobrir el total de la demanda d'estudis universitaris, cal planificar la creació de nous Centres Universitaris, adequadament dotats amb mitjans materials i humans i integrats en Universitats preexistents, atenent a les necessitats socials i a les demandes específiques distribuïdes en el conjunt del territori del País Valencià, apropant així la docència universitària a les mateixes, complementat amb beques i ajudes per desplaçament. A tal efecte, proposem l'increment de l’oferta universitària amb l’ampliació de les instal·lacions existents en Cheste i en les comarques centrals. La programació de la distribució dels estudis universitaris s’hauria de realitzar al Consell Interuniversitaria, amb representació de la Generalitat, les Juntes de Govern, els Consells Socials i els treballadors universitaris i els estudiants, amb criteris de proporcionalitat en funció de les eleccions realitzades.

5. COORDINACIO: caldrà coordinar tots els mitjans de que dispose cada Universitat en tots els seus Centres; i en tant hi haja àrees de coneixement disperses en distintes Universitats i Centres d'investigació, caldria tendir a agrupar-les en Departaments o Instituts Universitaris d'àmbit del País Valencià.

I pel que fa la financiació i qualitat, proposem:

6. GRATUITAT: per tal com la Universitat és un servei públic i els estudis universitaris són una activitat socialment necessària, i com a primer pas, les taxes acadèmiques per a tot tipus d'estudis hauran de disminuir progressivament fins a la seua eliminació en un termini prefixat, el qual haurà d'anar acompanyat d'un sistema de beques en número i quantia suficient.

7. MANTENIMENT: sense perjudici d'estalviar en evitació de malbarataments, cal assegurar les necessitats de manteniment dels actuals edificis universitaris i dels equips universitaris d'investigació que funcionen en aquest moment, retribuint el treball d'investigació que es realitza.

8. QUALITAT DE LA DOCENCIA: caldrà dotar els mitjans materials i humans per a possibilitar una docència participativa teòric-pràctica, assegurant la formació del professorat i tendint a un número d'alumnes per grup mai superior a 50, tot i invertint prioritàriament en els centres més massificats. La revisió dels Plans d’Estudi hauria de comptar amb els mitjans suficients per a millorar la qualitat i preveure una duració realista. Caldria preveure també una avalació de la qualitat de les Universitats orientada a detectar les deficiéncies per a dotar de mitjans i realitzar accions per a millorar-la, d’acord amb les directives europees.

9. SUFICIENCIA: el finançament públic de les Universitats haurà de cobrir totes les seues necessitats bàsiques de docència i investigació com un servei públic, arribant a l’1.1% del PIB en el pressupost ordinari; i la creació d'una Universitat nova haurà d'estar condicionada al cobriment d'uns llindars mínims de mitjans materials i humans que possibiliten la seua qualitat acadèmica.

Caldrà aiximateix impulsar un Estatut de Drets i Deures dels Estudiants, prèvia consulta a les seues organitzacions, per tal d'assegurar unes condicions de seguretat jurídica, garantir els seus drets constitucionals i impulsar la seua participació activa en la vida universitària.
 

Combatir los efectos perversos de la LOU

El proceso de elaboración y aprobación de la nueva ley de universidades ha supuesto un ejercicio de despotismo por parte del partido gobernante. Tanto la forma en que se elaboró como el resultado habido, han merecido la respuesta unánime de numerosos colectivos, entre ellos el universitario. Sin tener en cuenta la experiencia habida en los últimos años, la Ley Orgánica de Universidades aparece como un proyecto propio del Partido Popular, con una base política centrada en los principios ideológicos de la derecha más reaccionaria y con el objetivo último de someter el sistema universitario a los deseos e intereses de la administración política y de los intereses del capital.

Desde L'Entesa nos proponemos promover la derogación, en cuanto sea posible, de la LOU y sustituirla por una ley que, siguiendo los criterios ideológicos de la izquierda, cuente con la participación activa en su elaboración de las organizaciones sociales y en especial de las propias universidades.

L'Entesa, en su ámbito de actuación autonómica, se propone reducir al máximo los efectos de la LOU en el País Valencià, actuando siempre en defensa de una universidad pública y de calidad, a partir de diversas actuaciones en los siguientes ámbitos:

- Financiero. Dotando a las universidades de los presupuestos necesarios, nunca inferiores a la media europea, y con el objeto de promover la universalización real de los estudios universitarios, tendiendo a su gratuidad y a la corresponsabilidad de los estudiantes, en cuanto a participes y beneficiarios del esfuerzo colectivo en aras de una universidad publica, gratuita y de calidad.

- Cultural. Dotando y apoyando a las universidades para que se conviertan en generadoras y promotoras de la cultura y la lengua propias del País Valencià. Promoviendo el uso del catalán en todos los ámbitos y el uso de la crítica libre como carácter distintivo de una institución que debe integrarse en la sociedad desde una perspectiva científica y, por lo tanto, libre de condicionantes externos que restriñan su libertad de criterio.

- De calidad. A partir de una agencia de acreditación que, plenamente inmersa en el mundo universitario y con los medios necesarios para cumplir sus funciones, sea capaz de evaluar la calidad científica y docente de las universidades, facultades, escuelas y titulaciones, realizando propuestas de actuación de cara a suplir carencias e indicando, en general, los objetivos de calidad que deben cubrir las diferentes titulaciones. Para ello, EUPV replanteará la composición y objetivos de la actual agencia de acreditación y evaluación del sistema universitario en la línea mencionada.

- De integración en la sociedad, con la derogación de la actual ley de consejos sociales y su sustitución por otra ley que redefina los objetivos y la composición de estos órganos, sustituyendo sus funciones de control político-administrativo del sistema universitario, por una colaboración eficaz en aras a la compresión y conocimientos mutuos entre universidad y sociedad. La composición de los consejos sociales debe apoyarse en tres grupos equilibrados: la universidad, la administración y grupos políticos, y una representación de organizaciones sociales que deben cubrir todas las áreas posibles de interés social, desde sindicatos y organizaciones empresariales hasta grupos ecologistas, de derechos humanos, etc.

- Profesorado con calidad suficiente, facilitando la formación y la ejecución de una carrera docente de acuerdo con las expectativas propias de una formación investigadora y docente de calidad. Se debe promocionar el intercambio de personal entre universidades para salvar los obstáculos previstos en la LOU, dotar de presupuestos para personal investigador contratado y funcionario en las universidades y facilitar en los próximos años la transición de aquellos profesores contratados procedentes de la LRU a las nuevas figuras de la LOU.

- De coordinación interuniversitaria. Con la creación de un organismo interuniversitario capaz de coordinar la actividad docente e investigadora desarrollada en las distintas universidades, suplir carencias y realizar un mapa de titulaciones que permita cubrir con suficiencia las necesidades objetivas observadas a corto y medio plazo y de fijar y apoyar aquellas titulaciones que por motivos culturales y sociales son necesarias sin supeditarse a su mayor o menor demanda.