LES COMPETÈNCIES DE LES TITULACIONS I LA REGULACIÓ DE L'EXERCICI PROFESSIONAL

Amb caràcter general, totes les Titulacions Universitàries han de definir les competències per a les quals capaciten aquestes amb el suport de la Universitat que imparteix el títol. Tanmateix, això no implica necessàriament una restricció legal per a l'exercici professional. Aquesta restricció, a través d'una regulació de l'exercici professional, ha de limitar-se a les tasques que afecten a la seguretat personal o a la seguretat en l'exercici de les funcions bàsiques de l'Estat (com els processos electorals, hisenda, sanitat, educació...), les quals haurien de requerir la certificació per una Universitat de la corresponent capacitació professional.

Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV, 28 de maig/11 de juliol de 2007