LES "SPIN-OFF" DEFRAUDEN L'INTERÉS PÚBLIC

Davant la visita a València de la Ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, la Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV denuncia que encara que l'atenció mediàtica es centre en la reforma dels plans d'estudis en el marc del Procés de Bolonya, la principal amenaça de privatització de les Universitats Públiques està en la investigació, mitjançant l'apropiació del resultats de les seues investigacions per empreses privades creades com "esquitxades" de les mateixes (spin-off) per personal de la mateixa Universitat.

Per a això s'està fent ús d'una clàusula introduïda pel govern del PSOE en l'article 83.3 de la Llei Orgànica d'Universitats (LOU), segons la qual al professorat universitari se'l podrà concedir una excedència temporal per incorporar-se a "una empresa de base tecnològica (...) creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades".

Fent una analogia, és com si un investigador de la General Motors demanara un permís temporal per explotar pel seu compte un descobriment obtingut en els laboratoris de la General Motors.

Naturalment, és positiu que els resultats de les investigacions universitàries s'utilitzen per impulsar el desenvolupament tecnològic generant productes d'utilitat social. Però la millor manera de contribuir a aquest desenvolupament tecnològic seria que aquests resultats estigueren a lliure disposició de tothom, com es fa amb el software lliure, i no per a ús restringit d'una empresa particular. Si a més qui se lucra per les patents és no ja la Universitat pública que l'hagués finançat, sinó una empresa privada, s'està produint una defraudació directa de l'interés públic emparada en una clàusula perversa introduïda en la LOU.

I en interés públic cal maldar per revertir aquesta situació, de manera que la Universitat pública retribuïsca de forma adequada al seu personal i el fruït dels seus esforços estiga a disposició lliure de la societat que finança a la mateixa Universitat.

Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV, 12 de gener de 2008