Propostes de l’STEPV-iv per a la promoció dels TEU Doctor

Davant la darrera presentació de l’avantprojecte de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, l’STEPV-iv i pel que fa a la promoció dels TEU doctors (Disposició addicional segona de l’avantprojecte), proposa:

1r. L’STEPV-iv es congratula que, finalment, es contemple l’accés directe al cos de professors titulars d’universitat per als TEU doctors acreditats. Tanmateix considera que no hauria d’haver limitació temporal per aconseguir el títol de doctor ni per,
consegüentment, poder accedir a la figura de TU.

2n. El procés d’acreditació ha de consistir, alternativament, en l’acreditació d’un tram d’investigació (un sexenni) o en l’aplicació d’un barem específic per a aquest col·lectiu, consistent, exclusivament, en la presentació d’un treball original d’investigació i d’un projecte d’investigació.

3r. S’ha de garantir que totes les universitats puguen, en condicions d’igualtat, assumir els processos d’integració de tots els TEU doctors que ho sol·liciten. No pot quedar subordinat aquest procés a les possibilitats pressupostàries de cada universitat. Açò donaria peu a discriminacions i greuges comparatius entre les diverses universitats i el personal afectat. Cal garantir un finançament adequat per arribar a solucions equiparables

(rebut el 7 de juny de 2006)