ALGUNES MESURES TRANSITÒRIES PER A SUPERAR LA LOU

Professorat:
       Caldria transformar l'habilitació per a categories de professorat funcionari en una acreditació en base al curriculum, sense limitació de número i no vinculada a les places que puguen sortir a concurs.
       Caldria aiximateix introduir Transitòries en relació als òrgans de govern (punt següent) i per a l'estabilització del professorat contractat.
       En aquest sentit, donem suport a l'ampliació fins a 2008 dels contractes en categories LRU. Aiximateix, caldria eximir dels requisit d'acreditació per a accedir a categories LOU a tot el professorat doctor amb 4 anys d'antigüitat.
       Caldria també un pla de finançament per a la formació de doctors fins a 2008, possibilitant així l'aprofitament de l'ampliació del termini. Aquest pla s'hauria d'orientar a paliar els dèficits existents (més que a "premiar" l'excel·lència dels que poden tenir menys necessitat d'ajuda), a la realització del doctorat pels Ajudants i a la dotació de mitjans als Departaments.

Órgans de govern i gestió universitària
       Caldria introduir Transitòries orientades fonamentalment a suprimir restriccions (% de funcionaris doctors, etc.), donant així la possibilitat a les Universitats de modificar parcialment els Estatuts superant restriccions indessitjades.
       En una segona fase, després d'un ampli debat amb una àmplia participació universitària, caldria anar a nous Claustres Constituents amb unes correlacions de forces acordades sense el condicionament dels òrgans sotmesos a les imposicions de la LOU.

Subàrea d'Universitat i Investigació d'EUPV
2 de febrer de 2005