Esborrany de Programa Electoral
Àrea d’Educació i Cultura d’EUPV
14 de novembre de 1998

UNIVERSITAT

EUPV propugna una Universitat Pública de Qualitat, Democràtica i Autònoma al servei del País Valencià que responga a les seues necessitats d’excel·lència investigadora i de formació cultural i professional d'alt nivell i ampli abast.

SITUACIÓ ACTUAL

Més de 3000 estudiants s'han quedat fora de les Universitats públiques valencianes, i uns 40000 han vist insatisfeta la seua demanda preferencial d'estudis. A les necessitats d'infraestructura que això expressa s'afegeixen les males condicions en que a sovint s'impartís la docència, amb grups nombrosos i condicions materials inadequades per a una docència de qualitat. A més, la sobrecàrrega docent del professorat dificulta la seua necessària formació,

actualització i dedicació a la investigació.

En aquestes condiciones, el "Programa Plurianual para la Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano" utilitzava ràtios similars als existents en l'actualitat en Personal Docent i Investigador/Personal d'Administració i Serveis, alumnes per grup, hores de docència per professor, etc., sense tenir en compte les ràtios europees mitjanes i conduint a creixements pràcticament nuls. Per tant, no possibilitava arribar a l'1.1% que és la mitjana de la Unió Europea. I la situació s’ha agreujat per l’incompliment del mateix Programa Plurianual.

Així mateix, a l'establir que els "preus públics" (abans taxes acadèmiques) i els ingressos per convenis han de ser finançament bàsic de les Universitats, relega cap a aquests dos conceptes part de l'obvia responsabilitat de l’Administració pel que fa al finançament bàsic de les Universitats per a garantir un mínim suficient de la qualitat docent i investigadora. Especialment aberrant resulta el desmesurat increment previst, i ja en part realitzat, d'eixos "preus públics", que comporten una consolidació del caràcter elitista de la Universitat, assumint com un fet immutable que l'accés a la Universitat no siga assequible per a la majoria de la població.

Les deficiències de finançament públic de les Universitats faciliten a més un triple procés de privatització: al no poder accedir als estudis que desitgen els que s'ho poden pagar deriven cap als Centres privats; les deficiències de l'ensenyament reglat de 1º i 2º Cicle, i en ocasions també les limitacions d’accés, desplacen les necessitats de formació cap a cursos de postgrau i masters amb preus especialment elevats; i el dèficit de finançament públic de la investigació fa que massa a sovint aquesta depenga de convenis amb entitats privades.

Per altra banda, els conflictes produïts al voltant de la creació de la Universitat d’Elx, amb una segregació forçada de la d’Alacant vulnerant l’autonomia universitària, mostra com d’inadequada és la creació precipitada d’Universitats ex–novo que no resulten d’una sedimentació acadèmicament adequada al si d’Universitats existents.

En aquestes condicions, els elements d’excel·lència que a pesar de tot es donen en les Universitats valencianes cal atribuir-les més a l'esforç de bona part del seu personal que a les condicions objectives en les que desenvolupen el seu treball.

LES NOSTRES PROPOSTES

EUPV propugna una política universitària alternativa per a garantir la qualitat de la Universitat com a servei públic, i l'establiment d'un sistema diferent de finançament després d'un ampli debat amb participació del conjunt de la Comunitat Universitària, les organitzacions sindicals i les Corts Valencianes.

En aquest marc, pel que fa a la demanda d'estudis i estructura territorial, defensem els principis de:

1. GENERALITAT: caldrà orientar les vocacions cap a les necessitats socials i tendir a respondre a la demanda d'estudis universitaris en primera opció, aportant els mitjans per superar els numerus clausus i obrir les aules a la demanda de formació cultural de la població. A efectes de la igualtat d’accés, caldria assegurar l’homologació de la docència en l’ensenyament privat, bé amb proves específiques, bé amb un professorat estable seleccionat amb criteris objectius.

2. ADEQUACIO AL PAIS VALENCIA: el desenvolupament del Sistema Universitari Públic Valencià haurà d'orientar-se a respondre a les necessitats específiques de formació, reciclatge i investigació que exigeix el desenvolupament del País Valencià, vehiculades a través de Consells Socials amb una adequada infrastructura de mitjans materials i humans que siguen autèntics nexes entre societat i Universitat, amb una atenció especial a la cultura pròpia del País Valencià, assegurant la impartició en català, com a llengua pròpia del mateix, de les diverses disciplines universitàries.

3. UNIVERSALITAT: el Sistema Universitari Públic del País Valencià haurà de cobrir el conjunt de les àrees de coneixement, així com tots els estudis que tinguen un mínim de demanda social; i en tant agrupe diferents Universitats, cadascuna d'aquestes hauria d'agrupar disciplines científiques, tècniques, humanístiques i artístiques.

4. DESCENTRALITZACIO TERRITORIAL: per tal de cobrir el total de la demanda d'estudis universitaris, cal planificar la creació de nous Centres Universitaris, adequadament dotats amb mitjans materials i humans i integrats en Universitats preexistents, atenent a les necessitats socials i a les demandes específiques distribuïdes en el conjunt del territori del País Valencià, apropant així la docència universitària a les mateixes, complementat amb beques i ajudes per desplaçament. La programació de la distribució dels estudis universitaris s’hauria de realitzar al Consell Interuniversitaria, amb representació de la Generalitat, les Juntes de Govern, els Consells Socials i els treballadors universitaris i els estudiants, amb criteris de proporcionalitat en funció de les eleccions realitzades.

5. COORDINACIO: caldrà coordinar tots els mitjans de que dispose cada Universitat en tots els seus Centres; i en tant hi haja àrees de coneixement disperses en distintes Universitats i Centres d'investigació, caldria tendir a agrupar-les en Departaments o Instituts Universitaris d'àmbit del País Valencià.

I pel que fa la financiació i qualitat, proposem:

6. GRATUITAT: per tal com la Universitat és un servei públic i els estudis universitaris són una activitat socialment necessària, i com a primer pas, les taxes acadèmiques per a tot tipus d'estudis hauran de disminuir progressivament fins a la seua eliminació en un termini prefixat, el qual haurà d'anar acompanyat d'un sistema de beques en número i quantia suficient.

7. MANTENIMENT: sense perjudici d'estalviar en evitació de malbarataments, cal assegurar les necessitats de manteniment dels actuals edificis universitaris i dels equips universitaris d'investigació que funcionen en aquest moment, retribuint el treball d'investigació que es realitza.

8. QUALITAT DE LA DOCENCIA: caldrà dotar els mitjans materials i humans per a possibilitar una docència participativa teòric-pràctica, assegurant la formació del professorat i tendint a un número d'alumnes per grup mai superior a 50, tot i invertint prioritàriament en els centres més massificats. La revisió dels Plans d’Estudi hauria de comptar amb els mitjans suficients per a millorar la qualitat i preveure una duració realista. Caldria preveure també una avalació de la qualitat de les Universitats orientada a detectar les deficiéncies per a dotar de mitjans i realitzar accions per a millorar-la, d’acord amb les directives europees.

9. SUFICIENCIA: el finançament públic de les Universitats haurà de cobrir totes les seues necessitats bàsiques de docència i investigació com un servei públic, arribant a l’1.1% del PIB en el pressupost ordinari, cobrint el deure històric per necessitats d’investigació; i la creació d'una Universitat nova haurà d'estar condicionada al cobriment d'uns llindars mínims de mitjans materials i humans que possibiliten la seua excel·lència acadèmica.

10. Increment de l’oferta universitària amb la posada en marxa durant els propers quatre anys de les instal·lacions en Cheste i l’ampliació de les existents en les comarques centrals.