Valoració d'urgència sobre la reforma de la LRU

 EUiA es posiciona globalment en contra de l'avantprojecte de reforma de la LRU proposat pel Ministeri d'Educació en el darrer ple del Consejo de Universidades, pels motius següents:

  1. El procediment seguit pel Ministeri s'ha basat en constants filtracions als mitjans de comunicació, enlloc d'engegar un procés democràtic de consultes a tots els col·lectius afectats per la reforma. Així mateix, el calendari de discussió, previst per l'estiu, sembla pensat per dificultar qualsevol resposta mobilitzadora per part de la comunitat universitària.
  2. No es proposa cap supressió de la selectivitat, sinó una multiplicació arbitrària de proves diferents en cada Universitat que comporten de fet un impediment a la llibertat d'elecció. Això impulsa la competitivitat del sistema, enlloc de fomentar la seva cooperació.
  3. A nivell de govern, es podria rebre favorablement una voluntat de posar fre al corporativisme dels centres dins les Juntes de Govern, gran entrebanc tant per la democràcia universitària, conquerida mercès a molts anys de mobilitzacions, com per l'aprofitament dels seus recursos. Tanmateix, la pèrdua en la ja limitada influència del Claustre degut a l'elecció directa del Rector, una major concentració de poder en les mans d'aquest, i la previsible presència del capital privat dins d'uns nous "Consells" de Govern, suposarien, paradoxalment, una greu involució. La LRU pot i cal que serveixi per aprofundir la democràcia i millorar el rendiment dins la Universitat.
  4. En relació amb la selecció del professorat, som favorables a la primacia del mèrit, la igualtat d'oportunitats, la universalitat del coneixement i la llibertat de mobilitat geogràfica, en front de les tendències clientelars i localistes vigents. Però, davant la probable introducció de comissions d'habilitació externes, cal vetllar per la seva independència real. Així mateix, preocupa una eventual anul·lació total de la capacitat d'elecció de cada universitat. En tot cas, el cens pel sorteig d'avaluadors externs hauria d'incloure tot el professorat espanyol, tant si exerceix a Espanya com si ho fa a centres estrangers.
  5. No es resol el problema de la manca d'estabilitat del professorat. Les dues figures d'ajudant s'estableixen per a un màxim de 4 anys, i en una d'elles (ajudant doctor) s'imposa la mobilitat geogràfica complerta, sense atendre les possibilitats personals. Si be cal combatre l'endogàmia i fomentar la mobilitat, això s'ha de fer amb més recursos i incentius positius. Així mateix, cal dotar amb ajuts a les persones amb responsabilitats familiars que canviïn de lloc de residència.
  6. No existeix cap referència el PAS (Personal d'Administració i Serveis), col·lectiu que hauria de merèixer alguna atenció dins aquesta reforma.
  7. En quant als i les estudiants, s'han sentit opinions partidàries de la seva exclusió dels òrgans decisoris de la universitat. Això representaria una nova retallada de la democràcia universitària.
  8. De moment, no es preveu cap mesura en quant a l'augment del finançament públic de les universitats. És necessària la dotació de recursos addicionals per a la posta en marxa de la nova reforma, sobretot si tenim en compte que Espanya està molt per sota de la mitjana europea en quant a despesa pública en ensenyament superior i en quant a ajuts als i les estudiants.

en castellano